အုတ္သူခိုးမ်ားရန္မွ ကာကြယ္ရန္ ကမၻာေက်ာ္ မဟာတံတိုင္းႀကီးတြင္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက လံုၿခံဳေရးတုိးျမင့္ထား

.

ဇူလုိင္ ၃၀ ။          ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ မဟာတံတိုင္းႀကီးမွာ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလွသည့္ ေရွ႕ေဟာင္းလက္ရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တံတုိင္းႀကီးဆီမွ အုတ္မ်ား တစ္ခ်ပ္ၿပီး တစ္ခ်ပ္ ျဖဳတ္ခုိးခံေနရျခင္းေၾကာင့္ အေရးေပၚထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ လုိအပ္လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္အာဏာပုိင္မ်ားက ေျပာသည္။

တရုတ္ အင္ပါယာကို ကာကြယ္ရန္ တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည့္ ရွည္လ်ားလြန္းလွေသာ အဆုိပါ မဟာတံတိုင္းႀကီးမွာ ျမင္ရသူအေပါင္း၏ စိတ္အာရံုတြင္ ခမ္းနားထည္၀ါလြန္းလွသည့္ ထင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ အုတ္သူခိုးမ်ားေၾကာင့္ တံတိုင္းႀကီး၏ အစိတ္အပုိင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တစ္စတစ္စ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။

တံတိုင္းႀကီးဆီမွ အုတ္ခ်ပ္မ်ားကို အိမ္ေဆာက္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ားကို အမွတ္တရပစၥည္းအျဖစ္ ခိုးေရာင္းေနျခင္းမ်ား ရွိေနခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ အလားတူ မိုးသည္းထန္ျခင္း၊ ေလျပင္းႏွင့္ သဲမုန္တိုင္းမ်ားက်ေရာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း တံတိုင္းႀကီး၏ တည္တံ့မႈကို တုိက္စားေစခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ယခုအခါ တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ႏိုင္ငံေျမာက္ပုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျဖန္႔က်က္တည္ရွိေနေသာ ယင္းတံတိုင္းႀကီးကို သူခုိးအဖ်က္အေမွာင့္သမားမ်ားရန္မွ ကာကြယ္ရန္ စီမံခ်က္တစ္ခု ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ယခု ကင္းလွည့္စီမံခ်က္တြင္ ေရွာင္တခင္ သြားေရာက္စစ္ေဆးျခင္း၊ ပံုမွန္လွည့္လည္စစ္ေဆးျခင္း၊ မသကၤာဖြယ္ ခုိးယူဖ်က္ဆီးေနမႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိသူ တာ၀န္သိျပည္သူမ်ားက အသိေပးႏိုင္ရန္ ဖုန္းလုိင္းထားရွိေပးျခင္းတို႔ ပါ၀င္မည္ဟု သိရသည္။

သို႔ေသာ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ မင္ မင္းဆက္လက္ထက္က တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည့္ အပုိင္းအျခားထဲမွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ေပ်ာက္ကြယ္ႏွင့္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္မရွိေတာ့သည့္ အပုိင္းကိုသာ ေကာင္းေကာင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားႏို္င္ေၾကာင္း သိရသည္။