အဂၤလိပ္ထုံး ႏွလုံးမူမလား

.

ျမန္မာမ်ားက အဂၤလိပ္ကို မုန္းသည္။ မမုန္းခံႏိုင္ရိုးလား၊ အဂၤလိပ္သည္ ျမန္မာကို ကၽြန္ျပဳ ကိုလိုနီလုပ္သည္။ ပညာတတ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကမူ အဂၤလိပ္ကို မုန္းစရာမလို၊ ကိုလိုနီစနစ္ကိုသာ မုန္းရသည္ဟု ရွင္းလင္းျပသည္။ သို႔တိုင္ အဂၤလိပ္က ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားကို မတရားက်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္သိမ္းဆည္း ကၽြန္ျပဳခဲဲ့သျဖင့္ အဂၤလိပ္ကိုလည္း မုန္းထိုက္သည္၊ မမွန္သည့္စနစ္ႏွင့္ ယင္းမမွန္သည့္စနစ္ကို သုံးသူကို မုန္းထိုက္သည္သာျဖစ္သည္။

မ်က္ေမွာက္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္လည္း တိုင္းျပည္ကို စီမံခန္႔ခြဲေနေသာ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရ ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အလိုက်အခ်ိန္ယူ အဓမၼအတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းက်င့္သုံးေန ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ အာဏာမ်ားရယူထားေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္အက်ဳိးအတြက္ ပူးတြဲအလုပ္လုပ္ႏိုင္ေရး ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးေကာင္းကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီ-စစ္တပ္-တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါ၀င္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို အရပ္ဖက္-စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးဟု ႏိုင္ငံေရးေ၀ဖန္သုံးသပ္သူတခ်ဳိ႕က ဆိုၾကသည္။

ဤတြင္လည္း ျမန္မာပညာတတ္မ်ားက ေျပာျပန္သည္။ စစ္တပ္ကို မုန္းစရာမလို၊ မဟုတ္တာ မမွန္တာလုပ္ေသာ ကိုယ္က်ဳိးရွာေသာ စစ္ေဘာင္ခ်ဲ႕ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကိုသာ မုန္းရမည္ဟူ၏။ စစ္တပ္သည္ စည္းကမ္းႏွင့္ အမိန္႔အေျချပဳေသာ အဖြဲ႕အစည္းယႏၱရားျဖစ္ၿပီး၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔က ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ေမာင္းႏွင္သူအႀကိဳက္ ယႏၱရားက အလုပ္ လုပ္ေသာ္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ကိုလိုနီစနစ္ကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေခ်မည္။ 

အဂၤလိပ္၊ ကိုလိုနီစနစ္၊ စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ စစ္တပ္အေၾကာင္း အႏုတ္ဖက္က ေျပာၿပီးေသာ္ အေပါင္းဖက္က ေကာင္းတာမွန္တာမ်ားလည္း ေျပာထိုက္သည္။ အဂၤလိပ္တန္ဖိုးဟူသည္ ရွိေသး၏။ သေဘာကား အဂၤလိပ္လူမ်ဳိးမ်ား တန္ဖိုးထားေသာ ႏႈန္းစံမ်ားဟူ၍ျဖစ္သည္။ ျမန္မာမ်ားက အဂၤလိပ္ကို ကိန္းႀကီးခန္းႀကီးႏိုင္သည္၊ လူ၀ါး၀သည္၊ အႏိုင္က်င့္သည္ဟု ေျပာဆိုၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ အဂၤလိပ္ သည္ စည္းကမ္းႀကီးသည္၊ စနစ္က်သည္၊ အရွက္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို တန္ဖိုးထားသည္၊ လုပ္နည္း ႀကံနည္း နည္းစုံသည္ဟု အေကာင္းဖက္က ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္သည္။ အဂၤလိပ္အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခုိက္ရင္ ဆိုင္ ဓားခ်င္းယွဥ္ခုတ္ရင္း တဖက္က ဓားလြတ္က်သြားလွ်င္ တဖက္က ဆက္မခုတ္ေတာ့ဘဲ ဓားျပန္ေကာက္ေစသည္မွာ အဂၤလိပ္ကို ခ်ီးပသည့္ အခ်ီးအက်ဴးဟု ေျပာစမွတ္ျပဳၾကသည္။

ျမန္မာတြင္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ဂုဏ္သိကၡာကို တန္ဖိုးမထားပါ၊ အားနည္းသူကို အႏိုင္က်င့္သည္ကိုလည္း သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။ လက္ရွိအစိုးရျဖစ္ ေနေသာ အင္န္အယ္လ္ဒီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ နာယက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင္ဦးႏွင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီေခါင္းေဆာင္မ်ားကို စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ဂုဏ္သိကၡာမဲ့ အႏိုင္က်င့္ခဲ့ၾကသည္။ နည္းမ်ဳိးစုံ ဒုကၡေပးကာ ေနာက္ဆုံး အသက္ေသသည္အထိ လုပ္ႀကံခဲ့ၾကသည္။ စစ္တန္းလ်ားျပန္မည္၊ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းၾကမည္၊ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ၾကမည္ စသည့္ ေပးေသာကတိ၊ ေျပာေသာစကား၊ လုပ္ေသာ လုပ္ရပ္တုိ႔သည္လည္း တဗိုလ္တက္ တမ်ဳိးေျပာင္းျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၾက သည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္သည္ တေခတ္တခါက ေနမ၀င္ အင္ပါယာကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္ႀကီး ငယ္မ်ားကို အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က် သိမ္းယူအျမတ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္လည္း အင္အားနည္းသူမ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်ၿပီး သယံဇာတမ်ားကို ထင္တုိင္းက်ဲ ထုတ္ယူသုံးစြဲ အျမတ္ထုတ္ သိမ္းယူခဲ့ၾကသည္။ ဇြန္ ၂၃ ကက်င္းပခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္အမ်ားစုေနထိုင္ရာ "ယူေကႏိုင္ငံ ဥေရာပသမဂၢမွ ထြက္မထြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ" တြင္ အဂၤလိပ္အမ်ားစုက ထြက္ရန္ဆုံးျဖတ္ လိုက္ရာ မထြက္ၾကပါရန္ အၿမဲတိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ စည္းရုံးေဟာေျပာေနသူ ယူေက၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္ မရြန္းက ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္အေပၚ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္မည္ ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ဥေရာပသမဂၢမွထြက္မည္ဆုိလွ်င္ ယူေကသည္ ေခါင္းေဆာင္သစ္ႏွင့္သာ စခန္းသြားရန္ သင့္ေတာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကင္မရြန္းက ေခါင္းေဆာင္ပီပီ၊ ေယာက္်ားပီပီ တာ၀န္ယူ သည္၊ စကားတည္သည္၊ ကတိအတိုင္း ေဆာင္ရြက္လုိက္သည္။

အင္န္အယ္လ္ဒီသည္ ကုန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္းတြင္ ပထမဆုံးေပၚေပါက္ လာေသာ ျပည္သူ႔ေရြးခ်ယ္ခံ အရပ္သားအစိုးရျဖစ္သည္။ ကမၻာ့အဆင့္အတန္းမီေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုကို မ်က္ႏွာမူ၍ ႏိုင္ငံသစ္အတြက္ အားကုန္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနသည္။ သို႔တိုင္ အတုိက္အခိုက္၊ အခုအခံ၊ အဆီးအတားမ်ားကား ရွိေနသည္သာျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကား ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ယွဥ္လာလွ်င္ ရာထူးအာဏာစည္းစိမ္ကို မမက္ ၾကပါ၊ ရွက္ၾကသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ နာမည္ပ်က္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔ခ်ဥ္ပတ္ စစ္အာဏာရွင္ မ်ားအား ေႏွာင္းလူတုိ႔သည္ အတုမယူဘဲ မိုင္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ အေ၀းက အဂၤလိပ္၏ဂုဏ္သိကၡာထုံးကို ႏွလုံးမူၾကရန္ မဇၥ်ိမက ႏႈိးေဆာ္သည္။