မဇၥ်ိမမီဒီယာကို တရားစြဲရန္ ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္