လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ားတြင္ လယ္သမားမ်ားဘက္က ရပ္တည္ ေျဖရွင္းရပါမည္

.

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လယ္သမား ဦးႀကီးမ်ားႏွင့္ ေကာက္စိုက္သမမ်ားအား ဇြန္လ ၁၉ ရက္က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ေဟာင္ဆာ(ရာမည)၊ မဇၩိမ)

အစိုးရသစ္ တက္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ၿပိဳလဲပ်က္စီးလုျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာ့လယ္ယာေျမ ကိစၥ မည္ကဲ့သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားမည္ဆိုသည္ကို လူတိုိင္း စိတ္၀င္စားၾကမည္ ထင္ပါသည္။

မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္း၏ ေျပာစကားမွာလည္း စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းပါသည္။ သူက လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ လယ္သမား မ်ား၏လယ္ကို သိမ္းယူမည့္အစား လယ္သမားကို ရွယ္ယာေပး၍ လယ္ယာေျမလုပ္ငန္း လုပ္ေစလိုတဲ့ အေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခ်က္ဟာ လက္ရွိ လယ္သိမ္းေျမသိမ္းကိစၥကို ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအနက္က ႀကိဳးပမ္းခ်က္တစ္ခု သေဘာပဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ယင္း ေျဖရွင္း နည္းက ေတြးဆအႀကံျပဳခ်က္သေဘာသာျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက လက္မခံပါက လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ေအာင္ျမင္လာစရာအေၾကာင္းမရွိေသာ ေျဖရွင္းနည္းသေဘာ သက္ေရာက္ေနျပန္ ပါသည္။

တကယ္ေတာ့လည္း ေတာင္သူလယ္သမားဦးေရမွာ  နိုင္ငံ့လူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည့္ အတြက္ ယင္းလယ္သမားမ်ား၏ျပႆနာကို မွန္ကန္ႏိုင္နင္းေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္သမွ် မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ သည္လည္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲစရာ အေၾကာင္းမရိွေသာေၾကာင့္ အေရးတကာထက္ ပိုမိုအေရးႀကီး ေသာ ျပႆနာျဖစ္သည္ကို မည္သူမွ် ျငင္းႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

မိမိတို႔တိုင္းျပည္ လတ္တေလာေျဖရွင္းရမည့္ ေတာင္သူလယ္သမား ျပႆနာမ်ားစြာအနက္ မတရား သိမ္းဆီးခံထားရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားျပႆနာသည္ ထိတ္ဆံုးမွျဖစ္သည္။ ယခင္အစိုးရ မ်ားလက္ထက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ားက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ သိမ္းဆီးထားခဲ့သည့္ ေျမယာမ်ား၊ ထိခိုက္ပ်က္စီးရသည့္ ေျမယာမ်ားအတြက္ ယခုအခါ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကလည္း နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ျပန္လည္ေတာင္းဆိုျခင္း အေရးဆိုျခင္းမ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ လုပ္လာေနၿပီ လည္း ျဖစ္သည္။

ထိုအခါ မိမိတို႔ မဇၥိ်မ၏ အျမင္မွာ အစိုးရအေနျဖင့္ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အေနျဖင့္ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားျပႆနာကို ေျဖရွင္းသည့္အခါ လယ္သမားမ်ား ဘက္မွ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္သည့္မူကို ကိုင္စြဲသင့္သည္ဟု ျမင္ပါသည္။ ဤသည္မွာ အစိုးရ တိုင္း၏ ရပ္တည္သင့္ေသာ ရပ္တည္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ တေလ်ာက္လံုး မွားယြင္းလာသည့္ လယ္ယာ ေျမစနစ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈရွည္ၾကာ ခိုင္မာလာေနသည့္အေနအထားကို ႐ုတ္တရက္ တေဒါင္ဆစ္ခ်ိဳး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလို႔ မရႏိုင္သည္ မွန္ေသာ္ျငားလည္း ျဖစ္လာသည့္

ေျဖရွင္းရန္လုိအပ္သည့္ေျမယာျပႆနာမ်ားအားလံုးကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ လယ္သမားမ်ား ဘက္က မူအရ ရပ္တည္စဥ္းစားျခင္းျဖင့္သာ မွန္သည့္ ေျဖရွင္းနည္းျဖစ္လာမည္ပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ားကဲ့သို႔ေသာ လယ္သမားမ်ားရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား ကို ကာကြယ္သည့္ဥပေဒမ်ား၊ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို လည္း ျပင္ဆင္ျပဌာန္းၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ လယ္သမားတို႔၏အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္သည့္ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းသည့္နည္းတူ လယ္ယာလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္လည္း ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းေဆာင္ ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္မူ လယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ဖို႔မေျပာႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒမ်ာျပဌာန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးမေျပာႏွင့္ လယ္သိမ္းယာသိမ္းခံရသည့္   ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕ တိုင္စာမ်ား၊ မေၾကနပ္မႈမ်ား၊ အလြန္အကြၽန္ခရီးေရာက္ေနသည့္ ေျမယာ အဓမၼ သိမ္းဆည္းမႈမ်ားအေရးကိုပင္လ်င္ ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။

အဆိုး၀ါးဆံုးျပႆနာမွာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေလွ်ာ္ေၾကး အနည္းငယ္ မွ်ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လံုး၀ေလ်ာ္ေၾကးမေပးပဲျဖင့္လည္းေကာင္း သိ္မ္းယူထားသည့္ ေျမယာမ်ားအ တြက္ပင္လ်င္ ေျပလည္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။

မည္သု႔ိပင္ျဖစ္ေစ ေျမယာျပႆနာ သို႔မဟုတ္ ေတာင္သူလယ္သမား အေရးအရာကိစၥမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ ေျဖရွင္းသည့္အခါ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားဘက္က ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္သည့္ ျပတ္သားသည့္မူကို အေျခခံၿပီးမွသာ ေျဖရွင္းဖို႔လိုအပ္ ေၾကာင္း မဇၥိ်မက တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။