ရခိုင္အမတ္ေတြကို အတုယူေစခ်င္

.

ဓာတ္ပံု-မင္းမင္း

ရခိုင္အမတ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တတိယေျမာက္အင္အားအႀကီးဆုံး ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အုပ္စုျဖစ္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ အာဏာရပါတီျဖစ္သည့္ အင္န္အယ္လ္ဒီနည္းတူ စြာႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ အင္အားသည္ ပဓာနမဟုတ္၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္သာ ပဓာနျဖစ္သည္ဆုိသည့္ ထုံးနည္းလမ္းႏွင့္ကိုက္ညီလွေပသည္။   ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားလည္းျဖစ္ၾကသည့္ ရခိုင္အမတ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ပီသစြာ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္း၊ အဆုိမ်ားတင္သြင္းျခင္းကို အခ်ိန္ကိုက္ ဆက္တိုက္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကိုလည္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားကို မျပတ္တမ္းေစာင့္ၾကည့္ပါက အားရဖြယ္ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

တကယ္တမ္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အင္န္အယ္လ္ဒီလႊတ္ေတာ္မ်ားဟု ေခၚထိုက္ေအာင္ ပင္နီမ်ားလႊမ္းေနၿပီး အင္န္အယ္လ္ဒီသည္ ေရြးခ်ယ္ခံလႊတ္ေတာ္အမတ္စုစုေပါင္း၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္း ေနရာယူထားသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္း ေရြးခ်ယ္ခံအမတ္မ်ားၾကားတြင္ ရခိုင္အမတ္မ်ားသည္ အင္အားအရာႏွင့္ႏိႈင္းဆလွ်င္ အင္န္အယ္လ္ဒီကို မည္သုိ႔မွ် လိုက္မမီေသာ္လည္း လုပ္ရည္ကိုင္ရည္တြင္မူ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအားတက္ေအာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀လွသည္။ ရခိုင္အမတ္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ တင္စားေရးသျဖင့္ အျခားအမတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ တပါးေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အလုပ္မလုပ္ဟု မေျပာလိုပါ၊ ရခိုင္အမတ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ထင္းလင္းေနျခင္းကိုသာ ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။

ဇြန္ ၂ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ရခုိင္အမတ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေဖသန္းႏွင့္ ဦးဘရွိန္တို႔က ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး၊ ျပည္ထဲေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ျပန္လည္   ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ဒုတိယ၀န္ႀကီး၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားသည္ ဆင္းသြားခဲ့ရေသာ အစိုးရလက္ထက္ ၀န္ႀကီးမ်ား ေျဖၾကားပုံႏွင့္ မကြာျခားျခင္း၊ ေအာက္ေျခေျမျပင္တြင္   ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကြာဟေနျခင္းႏွင့္ စီစဥ္လာေသာ စာရြက္ကို ဖတ္ျပျခင္းေလာက္သာ ရွိေနသျဖင့္ ရခိုင္အမတ္မ်ားက ထပ္ဆင့္ေမးခြန္းမ်ား ေမးၾကေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးမွာ တိတိက်က်ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆန္ေသာ အေျဖကို ေျဖၾကားခဲ့ရသည္။ ရခိုင္အမတ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပီပီ ဒုတိယ၀န္ႀကီး၏ မတင္မက်အေျဖကို ဘ၀င္မက်ခဲ့ၾကသျဖင့္ ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းေစျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမပုံအမတ္ ဦးေဖသန္း၏ ဆင့္ကဲေမးခြန္းမွာ မ်က္ေမွာက္ကာလႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေမးခြန္းလည္းျဖစ္သည္။ ယခင္စစ္အစိုးရမ်ားလက္ထက္ သို႔တည္းမဟုတ္ စစ္အစိုးရမွ အသြင္းေျပာင္းအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရသူ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆုိသည္ကို မရွိသေယာင္ႏွင့္ ထားခဲ့ၾကၿပီး၊ ေနာက္ဆုံးတြင္မွ မျဖစ္မေန၀န္ခံၾကရေသာ္လည္း ျပစ္မႈတခုခုႏွင့္ ၿငိစြန္းသူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက အစဥ္တစိုက္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ အမွန္ေတာ့၊ ဘယ္ဟုတ္မလဲေလ၊   ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆုိသည္မွာ သူ႔ကိုယ္က်ဳိးမပါဘဲ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူထုေကာင္းရာေကာင္းက်ဳိး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ သူတို႔တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ သူခုိးလူဆိုးစသည့္ ရာဇာ၀တ္အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ မည္သို႔တန္းညွိႏိုင္ပါမည္နည္း။

ဦးေဖသန္းေမးခြန္းမွာ ေနာက္ဆက္တြဲေမးခြန္းမွာ ဤသို႔ျဖစ္သည္။ ``ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စကားရပ္၏အဓိပၸာယ္ကို ဖြင့္ဆိုရန္ အစီအစဥ္မရွိဟု ေျဖထားရာ ယင္းအေျဖသည္ (အင္န္အယ္လ္ဒီ) အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာထားလား၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး (ဌာန) ၏ သေဘာထားလား`` ဟု ေမးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ျပည္ထဲေရးဒုတိယ၀န္ႀကီးမွာ တိတိက်က် ေျဖၾကားရေတာ့သည္။ ``၀န္ႀကီးတာ၀န္ေပးသျဖင့္ ဆိုခဲ့ပါအတိုင္း ေျဖခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ယခုကဲ့သို႔ ထပ္ဆင့္ေမးျမန္းလာသျဖင့္ ၀န္ႀကီးထံ ျပန္လည္တင္ျပၿပီး၊ အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာထားကိုပါ ေမးျမန္းကာ ေျဖၾကားပါမည့္အေၾကာင္း`` ေျဖၾကားရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး၏ ပါးနပ္လိမၼာမႈကို ေတြ႕ရသည္။ ရခိုင္အမတ္၏ ထပ္ဆင့္ေမးခြန္းသည္ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရတဖြဲ႕လုံးႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြက ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနၾကား ျခားနားလိုက္ျခင္းျဖစ္ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ျပန္စိေစမည့္အေျဖကို လႊတ္ေတာ္တြင္း ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ဆုိေစ ဇြန္ ၂ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားကို ၾကည့္ရသည္မွာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အားတက္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္တိုင္းျပည္ကို မ်က္ႏွာမူေသာ အရည္အခ်င္းရွိေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္အမတ္မ်ား၏အားျဖင့္ ထင္ရွားေစသည္။ အျခားေသာအမတ္မ်ားႏွင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီအမတ္မ်ားသည္လည္း   ေကာင္းမြန္ေသာ   ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္၊ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္လုိက္သျဖင့္သာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရာက္လာၾကသူမ်ားျဖစ္ရာ ၎တို႔၏ေစတနာႏွင့္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္မွာလည္း ရုတ္ခ်ည္းမဟုတ္ေသာ္မွ တျဖည္းျဖည္းေပၚလာမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ ဇြန္ ၂ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အခင္းအက်င္းတြင္မူ ရခိုင္အမတ္မ်ား၏ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ပီသမႈကို ျမင္ေတြ႕ရသျဖင့္ ခ်ီးပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တာ၀န္ေက်ေလ လႊတ္ေတာ္၏အဓိက တာ၀န္တရပ္ျဖစ္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေကာင္းစြာထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေလျဖစ္ရာ ရခိုင္အမတ္မ်ားအား တျခားအမတ္မ်ားကလည္း အားက်ပါမည့္အေၾကာင္း မဇၥ်ိမက တိုက္တြန္းလိုက္သည္။