မဲေခါင္ေဒသ ၅ႏိုင္ငံကို ဂ်ပန္က ကန္ေဒၚလာ ၈.၂ဘီလ်ံ ကူညီမည္ဟု ကတိျပဳ

.

ဇူလိုင္လ ၄ရက္ေန႔က တိုက်ိဳတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မဲေခါင္-ဂ်ပန္ညီလာခံအတြင္း မဲေခါင္ေဒသ ၅ႏိုင္ငံကို တရားဝင္ ဖြံၿဖိဳးမႈအကူအညီ ယန္း ၇၅၀ဘီလ်ံ (စကၤာပူေဒၚလာ ၂၁ဘီလ်ံ)အထိ တိုးခ်ဲ႕ေထာက္ပံ့သြားရန္ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘးက ကတိျပဳခဲ့သည္။

လာမည့္ ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္က စတင္တာ သံုးႏွစ္တုိင္တိုင္ေပးကမ္းသြားမည့္ အကူအညီပမာဏမွာ ညီလာခံစတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ကတည္းက ယေန႔အခ်ိန္အထိ အႀကီးမားဆံုးပမာဏျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ဂ်ပန္၏ အကူအညီတိုးျမင့္လာရျခင္းမွာ ႀကီးထြားမႈျမန္ဆန္သည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုလုိအပ္ခ်က္ကို ဂ်ပန္၏ အရည္အေသြးျမင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းျပည့္မွီေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဤလႈပ္ရွားမႈမွာ တ႐ုတ္ဦးေဆာင္သည့္ အာရွ အေျခခံအေဆာက္အအံု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ (AIIB)ကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ တန္ျပန္ျခင္းျဖစ္ပံုရသည္။

တိုက်ိဳ၊ အာကာဆာကာရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံသို႔ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အစည္းအေဝးအစတြင္ အာေဘးက ''မဲေခါင္ေဒသရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈဟာ ဂ်ပန္အတြက္ အေရးႀကီးလွပါတယ္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးမွာ မဲေခါင္ႏိုင္ငံမ်ားကို ဂ်ပန္က အကူအညီေပးရန္ အစီအစဥ္မ်ားပါဝင္သည့္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ တိုက်ိဳမဟာဗ်ဴဟာသစ္ ၂၀၁၅ (New Tokyo Strategy 2015)ကို တညီတညြတ္တည္း အတည္ျပဳၾကျခင္းျဖင့္ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့သည္။

သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဂ်ပန္က ေၾကညာခဲ့သည့္ တရားဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီပမာဏမွာ ၂၀၀၉ခုႏွစ္က ယန္းေငြ ၅၀၀ဘီလ်ံႏွင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္က ယန္းေငြ ၆၀၀ဘီလ်ံ ျဖစ္သည္။  

ႏွစ္ဖက္စလံုးက မဲေခါင္ေဒသတြင္ အရည္အေသြးရွိေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံု ေပၚထြန္းလာေရးမွာ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို သေဘာတူၾကေသာေၾကာင့္ ေဒသတြင္းတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းၿပီး အရည္အေသြးရွိေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ရယူႏိုင္ေစရန္အလို႔ငွာဟု ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

 အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအျပင္ လူသားအရင္းျမစ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းႏွင့္ စက္မႈအေဆာက္အအံုမ်ား အဆင့္ျမင့္ျခင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ဂ်ပန္ႏွင့္ မဲေခါင္ ၅ႏိုင္ငံစလံုးက သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ မဲေခါင္ေဒသအား ေရရွည္တည္တံ့သည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရရွိေစေရး အကူအညီေပးျခင္းျဖင့္ ဂ်ပန္က ၄င္း၏ ကူညီထည့္၀င္မႈကို တန္ဖိုးနိမ့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္သာ ရည္ရြယ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည့္ AIIB စီမံကိန္းမ်ားမွ ကြဲျပားျခားနားေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။

မဲေခါင္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္အျမင္အရ ယခုတိုက်ိဳ မဟာဗ်ဴဟာအသစ္က ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ အေရးပါမႈကို အေလးထားသည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာအသစ္အရ ဂ်ပန္ႏွင့္ မဲေခါင္ေဒသႏိုင္ငံမ်ားမွာ အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္ဦးေဆာင္သည့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္ (Asian Development Bank)ႏွင့္ ပူးေပါင္းၾကရန္ျဖစ္ၿပီး၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္ကိုလည္း မဲေခါင္ေဒသအတြင္းတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ ေရရွည္ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အသိပညာမ်ား စုေဆာင္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပင္လယ္ျပင္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း တရုတ္၏ ကြၽန္းေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခအေနကို ပိုမို ရႈပ္ေထြးသြားေစၿပီး၊ ယံုၾကည္မႈကိုလည္း ပ်က္ဆီးသြားေစႏုိင္သည့္အျပင္ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈကိုလည္း ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း မၾကာေသးမီက ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။    

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴးကလီးယားလက္နက္မ်ား ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ေနမႈအေပၚတြင္လည္း အထူးစိုးရိမ္မိေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ေဖာ္ျပခဲ့ၾက၍ ေနာက္ထပ္ရန္စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားမွ ေရွာင္ရွားရန္လည္း ၿပံဳယမ္းကို တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။ မဲေခါင္-ဂ်ပန္ညီလာခံကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္မွာ ခုႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္သည္။ အုပ္စုလိုက္ညီလာခံအျပင္ အာေဘးက မဲေခါင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္း သီးျခားစီ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။