စစ္ပြဲတစ္ခုရဲ႕ သားေကာင္မ်ား၊ စစ္ပြဲတစ္ခုရဲ႕ ဇာတ္ေကာင္မ်ား

.

အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုတြင္ လမ္းေဘးဆိုင္းဘုတ္တစ္ခုကို ဓါတ္ပံု ႐ိုက္ယူတင္ထားသည္ကို ေတြ႔ၾကရပါသည္။ ယင္းဆိုင္းဘုတ္တြင္ “စစ္ပြဲကို ႏိုင္ေအာင္တိုက္ႏိုင္သည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို မလိုခ်င္ပါ၊ စစ္ပြဲမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေအာင္လုပ္ႏိုင္သည့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကိုသာ လိုခ်င္ပါ သည္” ဟူသည့္ စာတန္းေရးထားသည္ကို ဖတ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာခဲ့ဖူးသည့္စကားတစ္ခြန္းလည္း ရွိပါသည္။ စစ္ေရးအ ျမင္သစ္ဆိုသည္မွာ စစ္ပြဲမ်ား ထာဝရခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည့္ စစ္ေရးအျမင္ကို စစ္ေရးအ ျမင္သစ္ဟု ေခၚဆိုသည္ဟူသည့္ စကားျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ေလာက္ကမူ စစ္စစ္ကို စစ္နဲ႔ဆန္႔က်င္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ လုပ္ၾကရ မည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ တရားေသာစစ္ႏွင့္ မတရားေသာစစ္ ဟူ၍လည္းေကာင္း စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ စစ္ေရးအျမင္မ်ား ေခတ္စားခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းစစ္ေရးအျမင္မ်ားကို ရာစုႏွစ္၀က္ေက်ာ္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ၾကည့္ၾကသည့္အခါ ေနာက္ထပ္ စစ္ပြဲမ်ားကို လက္ယပ္ေခၚသလိုသာျဖစ္သည့္ စစ္ေရးအျမင္မ်ားသာျဖစ္သည္ဟူ၍ စစ္ကို စစ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ စစ္ေရးအျမင္ကို မွားယြင္းၿပီး ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာ စစ္ေရးအျမင္အျဖစ္ ရႈျမင္သည္မ်ားလည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရပါသည္။

မည္သို႔ေသာ စစ္ေရးအျမင္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္ျဖစ္ေစ စစ္ပြဲဟူသမွ်ကိုမူ လူအမ်ားက ဆန္႔က်င္ လာခဲ့ၾကပါသည္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ပင္လ်င္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္း စစ္ဆန္႔က်င္ေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား လမ္းမေပၚတက္လာသည္အထိ ျဖစ္လာေနသည္ကပင္ လက္ေတြ႕ျဖစ္သည္။ လူထုသည္ စစ္ကို မလို လားေတာ့သည္မွာလည္း ထင္ရွားလွသည္။

အမွန္တကယ္ေတာ့ ကမၻာ့သမိုင္းကိုျပန္ၾကည့္လ်င္ ေကာင္းသည့္စစ္ဟူ၍ မရွိဘဲ မေကာင္း သည့္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္လည္း မရွိဟူသည့္ အယူူအဆမွာ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ မွန္ကန္သည္ကို ေတြ႔လာၾကရသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ စစ္ေၾကာင့္ ခံစားၾကရ ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းၾကရသည့္ လူသား တို႔၏ လက္ေတြ႔ဘဝအရမူ တစ္ခုမွ ေကာင္းသည္ကို မေတြ႔ခဲ့ၾကရပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ေျပာရလ်င္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းဒဏ္ခံၾကရသူမ်ား၏ဘ၀မွာ ေၾကကြဲဖို႔ေကာင္းလွပါ သည္။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားရဲ႕ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ခံစားေနၾကရသည့္ မိမိိတို႔ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝသည္ တုန္လႈပ္ ေျခာက္ျခားဖို႔ ေကာင္းလွသည္။

ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အမ်ားဆံုး ရွိေနသည့္ ေဒသမ်ားမွာ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း အေနာက္ျခမ္းေဒသမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား ျမႇဳပ္ႏွံထားရွိ သည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အေရအတြက္မွာ မွန္းဆလို႔မရနိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလွၿပီး စနစ္တက် ေျမပံုေျမညႊန္း ႏွင့္ ျမႇဳပ္ႏွံျခင္း မရွိသည့္အတြက္ မိုင္းမ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနေသးသည္ဟူသည္ကိုလည္း မည္သူမွ် မသိႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ၾကရေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း စစ္ပြဲမ်ားအတြင္းတြင္မက စစ္မက္ ၿငိမ္သက္သြားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္လည္း ေျမျမွဳပ္မိုင္း ထိခိုက္ခံရသည့္ လူထုအေရအတြက္မွာ မ်ားသ ထက္ မ်ားလာခဲ့ရသည္။ တႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ ၄၅ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္တယ္ လို႔လည္း ၾကြမ္းက်င္သူတို႔က ဆိုပါသည္။ ေျမျမွဳပ္မိုင္း ထိခိုက္ခံရသည့့္ လူအေရအတြက္သည္လည္း လက္ရွိမွာ ေျခာက္ေသာင္းခန္႔အထိ ရွိႏိုင္သည္ဟူ၍လည္း ဆိုပါသည္။

ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဒဏ္ကို စစ္ပြဲႏွင့္ တုိက္႐ိုက္သက္ဆိုင္သည့္ စစ္သားမ်ားထက္ အရပ္သားမ်ားက ပိုၿပီး ထိခိုက္ခံစားေနၾကရသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

စစ္ပြဲတြင္ စစ္၏ ဇာတ္ေကာင္မ်ားဟူ၍လည္းေကာင္း၊ စစ္၏ သားေကာင္မ်ားဟူ၍လည္း ေကာင္း ရွိသည္။ စစ္ကိုဖန္တီးသူ စစ္ပြဲတြင္ ပါဝင္တုိက္ခိုက္ေနသူ စစ္ပြဲႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္သူမ်ား မွာ စစ္၏ ဇာတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲႏွင့္ တိုက္႐ိုက္မပတ္သက္ေသာ္ျငားလည္း စစ္ပြဲေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသေၾကၾကရ၊ အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား ဆံုးရႈံးၾကရသည့္ အရပ္သားမ်ားကိုမူ စစ္၏သားေကာင္မ်ား ဟူ၍ ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ စစ္၏သားေကာင္မ်ားအျဖစ္ က်ေရာက္ေနၾကရသည့္ အျပစ္မဲ့ အရပ္သား ႏိုင္ငံ သားမ်ား၊ ေျမျမွႇဳပ္မိုင္းအႏၱရယ္ က်ေရာက္ေနသည့္ အရပ္သားမ်ားအတြက္ လက္ရွိ တိုင္းျပည္တာဝန္ရွိ သူူမ်ားအေနျဖင့္ အထူးအေလးအနက္ထား အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေျဖရွင္းေပးနုိင္ဖို႔ႏွင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ ကလည္း စစ္၏ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၊ စစ္၏ သားေကာင္မ်ား မျဖစ္ၾကဖို႔ကိုလည္း မဇၥ်ိမက ေလးနက္စြာ တိုက္တြန္းလုိက္ပါသည္။