ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆိုမႈတြင္ Facebook က တ႐ုတ္ ကုမၼဏီကို အႏိုင္ရ

.

ေမ ၉ ။             ။ ကုန္ အမွတ္တံဆိပ္ တိုက္ပြဲတစ္ခုတြင္ အေမရိကန္ လူမႈ ကြန္ရက္ Facebook က တရုတ္ ျပည္တြင္း ကုမၼဏီတစ္ခုကို အႏိုင္ရသြားခဲ့သည္ဟု ေမလ ၉ ရက္ သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"face book" ဆိုသည့္ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖင့္ တရုတ္ ျပည္တြင္း အခ်ဳိရည္ ကုမၼဏီတစ္ခုက လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ကုမၼဏီဘက္မွ ယခုကဲ့သုိ႔ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ အခ်ဳိရည္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ အဆိုပါ "face book" အမည္ျဖင့္ အခ်ဳိရည္မ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က တရုတ္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ထံတြင္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ရာ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ယင္းေနာက္ အေမရိကန္ ကုမၼဏီက တရားစြဲဆိုခဲ့ရာ တရားရံုးက အဆိုပါ ကိစၥရပ္ကို  ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အာဏာပုိင္မ်ားအား ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ယခုကိစၥတြင္ တရုတ္ျပည္တြင္း အခ်ဳိရည္ကုမၼဏီအေနျဖင့္ အထက္ပါ အမွတ္တံဆိပ္အား ဆက္လက္သံုးစြဲႏိုင္ခြင့္မရွိဟု တရားရံုးက ဆံုးျဖတ္ေပးလိုက္သည္။ ယင္းအမႈအား တရုတ္ ကုမၼဏီက အယူခံ၀င္ ခဲ့ေသာ္လည္း ေပက်င္းတရားရံုးက ကနဦး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္းသာ အတည္ျပဳခ်မွတ္ေပးထားခဲ့သည္။

ယခု ကဲ့သုိ႔ Facebook ၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တိုက္ပြဲကဲ့သုိ႔ အျခားေသာ အေမရိကန္ နည္းပညာကုမၼဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Apple ကုမၼဏီသည္လည္း ယခင္ ကာလအနည္းငယ္က ေတြ႕ႀကံဳထားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္တြင္မူ Apple ကုမၼဏီသည္ တရုတ္ ျပည္တြင္း လက္ကုိင္အိတ္ကုမၼဏီအား ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရံႈးနိမ့္ထားခဲ့ရသည္။

Tags: