မရႈံးမွာ ေသခ်ာတဲ့သီးႏွံစိုက္ခ်င္ရင္ ေျပာင္းဖူးကိုသာ စိုက္

.

ေျပာင္းဖူးအမ်ိဳးစားမ်ားကေတာ့  ဖူးစားေျပာင္းနဲ႔ ေစ့ထုတ္ေျပာင္းဆိုၿပီးေတာ့ အဓိကအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဖူးစားေျပာင္းမွာေတာ့ ႏုိင္လြန္ေျပာင္း၊ ေကာ္ေပ်ာ့ေျပာင္း၊ ဖေယာင္းေျပာင္းတို႔ ပါဝင္ၿပီးေတာ့ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းမွာေတာ့ ေကာ္မာေျပာင္း၊ ထိပ္ခြက္ေျပာင္း၊ တစ္ဝက္တစ္ျပက္ ထိပ္ခြက္ေျပာင္းနဲ႔ ေပါက္ေပါက္ေျပာင္းတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။

 ေျပာင္းဖူးပင္က အေႏြးႀကိဳက္ သီးႏွံပင္ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ျခင္းခံ သီးႏွံပင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေစ့ကိုသာ စားသံုးရၿပီးေတာ့ အပင္ရဲ႕ အျမင့္ကေတာ့ သံုးေပ ကေန ရွစ္ေပထိ ျမင့္ပါတယ္။ အပင္ရဲ႕ အက်ယ္ကေတာ့ တစ္ေပကေန သံုးေပထိ ရွိပါတယ္။ ေျပာင္းဖူးကို ျပဳတ္၍ ျဖစ္ေစ ေပါင္း၍ ျဖစ္ေစ ခ်က္၍ ျဖစ္ေစ စားသံုးႏိုင္ပါတယ္။ ေျပာင္းဖူးေစ့ကို အမႈန္႔က်ိတ္ၿပီး ေပါင္မုန္႔ အျဖစ္လည္း စားသံုးႏိုင္သလို ေျပာင္းဖူးေစ့ကေန စားသံုးဆီလည္း ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

 ေျပာင္းဖူးရဲ႕ မူရင္းေဒသကေတာ့ မကၠဆီကို ႏိုင္ငံက ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းဖူးးပင္ကေတာ့ အပူခ်ိန္ ၉၀ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္နဲ႔ ၉၅ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္မွာ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ထြန္းပါတယ္။ ေျမဆီလႊာ အပူခ်ိန္ကေတာ့ ၆၀ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ရွိမွသာ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါတယ္။ ေရမဝပ္တဲ့ေနရာ အခ်ဥ္ဓာတ္ အနည္းငယ္ရွိတဲ့ ေျမအေနထားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ဓာတ္ကို အထူးလိုအပ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ပဲစိုက္ၿပီးသား ေနရာေတြမွာ စိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပိုမို ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါတယ္။

စိုက္ပ်ိဳးတဲ့အခါမွာလည္း အစိုဓာတ္ လံုေလာက္တဲ့ ေျမႀကီးမွာ စိုက္ပ်ိဳးမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ မ်ိဳးေစ့ကို လက္မဝက္ခန္႔ ထားၿပီး စိုက္ပ်ိဳး ေပးရမွာပါ။ အစိုဓာတ္ မလံုေလာက္တဲ့ ေျမဆီလႊာမွာ ဆိုရင္ေတာ့ တစ္လက္မ ဒါမွ မဟုတ္ တစ္လက္မ ဝက္ခန္႔ အနက္ထားၿပီးေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေပးရမွာပါ။ တစ္ပင္နဲ႔ တစ္ပင္ကိုေတာ့ ၈ လက္မကေန ၁၂ လက္မထိ ျခားၿပီးစိုက္ပ်ိဳးေပးရမွာပါ။

ေျပာင္းပင္ကို အတန္းလိုက္ စိုက္ပ်ိဳး ေပးျခင္းက ေျပာင္းဖူးအတြင္းရွိ အေစ့တိုင္ ထိပ္ဖ်ားမွာ ရွိတဲ့ အဖို ဝတ္ဆံနဲ႔ ဝတ္မႈန္ကူးရန္ အတြက္ လြယ္ကူပါတယ္။ စိုက္တန္းမ်ား က်ဲရင္ေတာ့ အဖိုဝတ္ဆံမ်ားက အဖူးေပၚမွ အေမႊးအျမင္မ်ား ေပၚဖို႔ ေလက ေကာင္းစြာ မသယ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အဖူးမ်ား အေစ့မျပည့္ဝပဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျပာင္းဖူးေစ့ ျပည့္ဝေစရန္ အတြက္ကေတာ့ စိုက္တန္းမ်ားကို တိုတို ထားျခင္း အကြက္ငယ္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စိုက္တန္း တစ္တန္းနဲ႔ တစ္တန္းကို ႏွစ္ေပခန္႔ခြာၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေပးရမွာပါ။ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ အခါမွာလည္း အခ်ိန္တူ ရင့္မွည့္တဲ့ ေျပာင္းဖူးမ်ိဳးမ်ားကို နီးကပ္စြာ မစိုက္ပ်ိဳး သင့္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ေျပာင္းခ်ိဳမ်ိဳးနဲ႔ ႐ိုး႐ိုးေျပာင္းကို နီးကပ္စြာ စိုက္ပ်ိဳးထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မ်ိဳးကူးစက္မႈေတြ ျဖစ္္ေပၚၿပီး ေျပာင္း ခ်ိဳမ်ားက အခ်ိဳေပ်ာ့ၿပီး ေကာ္ဓာတ္မ်ားတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႐ိုး႐ိုးေျပာင္းမ်ိဳးနဲ႔ ေျပာင္းခ်ိဳမ်ိဳးကို ေပ ၂၅၀ ခန္႔ အနည္းဆံုးခြာၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေပးရမွာပါ။ ေျပာင္းဖူးပင္မ်ားကေတာ့ ပူအိုက္စြတ္စိုတဲ့ ရာသီဥတုမွာ ျဖစ္ထြန္းပါတယ္။

ေျပာင္းဖူးပင္က ေျမဆီလႊာမ်ားကို အဓိက လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျမေဆြးကိုေတာ့ ႏွစ္လက္မ ဒါမွ မဟုတ္ရင္ သံုးလက္မခန္႔ ထူေအာင္ ဖံုးအုပ္ေပးရမွာပါ။ အပင္မ်ားက အဖူးေတြ ထြက္လာတဲ့အခါမွာ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ဓာတ္မ်ားတဲ့ ေျမၾသဇာကို တစ္ဧကမွာ ေပါင္ ၄၄၀ ခန္႔ ထည့္ေပးသင့္ပါတယ္။ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ဓာတ္ လိုအပ္တဲ့ လကၡဏာေတြကေတာ့ အရြက္မ်ားဟာ အဝါေရာင္ သန္းလာတတ္ပါတယ္။ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ဓာတ္ မ်ားလြန္းရင္ေတာ့ အရြက္မ်ားက အစိမ္းေရာင္ ရင့္လာၿပီး အပင္ေပ်ာ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေလတိုက္ရင္ ယိုင္လဲတတ္ပါတယ္။ ေျပာင္းဖူးပင္ အျမင့္ ၈လက္မခန္႔ကေန အပင္ေျခရင္းကိုေတာ့ ေျမဖို႔ေပးဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ေျမဖို႔ေပးျခင္းကေတာ့ ေပါင္းျမက္ကို ေသေစတဲ့အျပင္ ေလတိုက္ရင္ အပင္ကိုလည္း မယိုင္လဲေစရန္အတြက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေရလိုအပ္ရင္ေတာ့ အရြက္ေတြက ပါးၿပီး တြန္႔လိမ္ေနတတ္ပါတယ္။ အဓိက ေရလိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္ေတြကေတာ့ မ်ိဳးကူးစက္တဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ အေစ့တည္တဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရကုိ တစ္ပါတ္မွာ တစ္ႀကိမ္ခန္႔ ေရသြင္းေပးရမွာပါ။ မ်ိဳးကူးစက္တဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ အေစ့တည္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေရလိုအပ္ေနရင္ေတာ့ အဖူးေတြေသးၿပီးေတာ့ အေစ့ မျပည့္တာေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေျပာင္းဖူးစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေျပာင္းစိုက္ေနတဲ့ ေတာင္သူတစ္ဦးကလည္း အခုလိုေျပာျပပါတယ္။

“စိုက္ပ်ိဳးနည္းကေတာ့ ပထမပိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သမန္းယူရတယ္ေလ။ ပထမေခတ္တုန္းကေတာ့ ႏြားနဲ႔ပဲ ထယ္သံုးထပ္ေလာက္ ယူတယ္ခင္ဗ်။ အခုေခတ္ကေတာ့ ထြန္စက္ေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သမန္းယူပါတယ္။ ယူၿပီးေတာ့ လက္မ ၃၀ လက္မ ၂၀ ႏွစ္ပင္စိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိုက္ပ်ိဳးရက္က ေန ၂၁ ရက္သားမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားမွာ အစာေကၽြးပါတယ္။ ပထမ ေျမခံမွာလည္း အာမို တစ္အိတ္စီ ထည့္တယ္။ ဒုတိယ ၂၁ ရက္ခန္႔မွာ ဓာတ္ေျမၾသဇာကို ႏွစ္ပင္ၾကားမွာ ေကၽြးပါတယ္ ခင္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာင္းမွာေတာ့ ေရာဂါတို႔ ပိုးမႊားတို႔ ကင္းစင္ပါတယ္။ တစ္လျပည့္ရင္ေတာ့ ႏြားနဲ႔ ၾကားတိုက္ရပါတယ္။ အပင္ကို ေဘာင္ဖို႔ေပးပါတယ္။

တစ္လနဲ႔ ၁၀ ရက္ ရက္ ၄၀ သားမွာ ပထမ ေရတစ္ပတ္ကို တင္ပါတယ္။ ေနာက္ ဒုတိယပတ္ တတိယပတ္ ေရသံုးခ်ိန္ တင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ တင္ၿပီးေတာ့ ေလးလသားမွာ ေျပာင္းစခုတ္ပါတယ္။ ေလးလသားျပည့္ရင္ ရိတ္သိမ္းလို႔ ရပါတယ္။ သူ႕ဗီဇကိုက ေလးလသားပဲ ခင္ဗ်။ ေလးလၿပီးရင္ အပင္က ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့ တိုးပြားဖို႔ မရွိေတာ့ပါဘူး အဆံုးသတ္သြားၿပီ။ အပင္က စိုေနမယ္ အဖူးက ေျခာက္ေနမယ္။ အဲတာလည္း ရိတ္လို႔ ရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာင္း႐ိတ္သိမ္းၿပီးရင္ ဟသၤာတၿမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပြဲ႐ံုဒိုင္ေတြ ရွိပါတယ္ ခင္ဗ်။ အဲဒီကို တင္ပို႔ၿပီးေရာင္းခ်ပါတယ္။ အခုစိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ ေျပာင္းကေန CP888  ေျပာင္းျဖစ္ပါတယ္။ အခက္ခဲကေတာ့ ေစ်းႏႈန္းေပါ့။ က်န္တာကေတာ့ အထြက္ႏႈန္းေတြက စိတ္ခ်ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ဧက ၁၀၀ ပတ္ဝန္းက်င္ ထြက္ပါတယ္ ခင္ဗ်။ အဲဒီ ေစ်းႏႈန္း အတက္က်ေလးပဲ ေတာင္သူမွာ ထိခုိက္နစ္နာမႈ ရွိပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ေျပာင္းစိုက္ပ်ိိဳးျခင္းအားျဖင့္ ေတာင္သူက သူမ်ား ဒီျပင္သီးႏွံေတြလို အမ်ားႀကီးလည္း ဝင္ေငြ မရႏိုင္ဘူး။ ဆံုး႐ံႈးမႈ မရွိဘူး။ သူကေတာ့ ပံုမွန္အေနထားနဲ႔ ဝင္ေငြ ရွိပါတယ္ ခင္ဗ်။ ”

ေျပာင္းဖူးအမ်ားစုကေတာ့ တစ္ပင္မွာ တစ္ဖူးႏွစ္ဖူးသာ ဖူးတတ္ၿပီးေတာ့ မိ႐ိုးဖလာမ်ိဳးေတြကေတာ့ တစ္ပင္ကို ႏွစ္ဖူးကေန သံုးဖူးထိ ဖူးၾကပါတယ္။ ေျပာင္ခ်ိဳမ်ိဳးကေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ရက္ေပါင္း ၆၀ နဲ႔ ၉၅ရက္မွာ ပထမဦးဆံုး အဖူးအၿမိတ္ ထြက္လာၿပီးေတာ့ ရက္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ၾကာတဲ့အခါမွာ ခူးစြတ္ႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဖူးမ်ားကို ဆြတ္ယူတဲ့ အခ်ိန္ကေတာ့ နံနက္ပိုင္းမွာ ဆြတ္ယူသင့္ပါတယ္။

ေျပာင္းဖူးမွာ က်ေရာက္တတ္တဲ့ ေရာဂါပိုးမႊားေတြကေတာ့ ေျပာင္းဖူးေလာက္ေကာင္၊ ေျပာင္းဖူးထြင္းေဖာက္ပိုး၊ ဂ်ပန္က်ိဳင္းေကာင္၊ ျမစ္ပိုးေလာက္ေကာင္တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဖူးေလာက္ေကာင္ကေတာ့ အဖူးအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးတတ္ပါတယ္။ ေျပာင္းဖူးထြင္းေဖာက္ပိုးကေတာ့ အပင္ရဲ႕ အ႐ိုးတံေတြကုိ ဖ်က္ဆီးတတ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္က်ိဳင္းေကာင္ကေတာ့ အရြက္နဲ႔ အႏွံေပၚမွာ ရွိတဲ့ ဝတ္မႈန္ေတြကို စားၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အပင္အားနည္းျခင္းနဲ႔ မ်ိဳးကူးစက္မႈ အားနည္းျခင္းေတြ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေရာဂါေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ ေျမကြက္ကို အလွည့္က် စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေျပာင္းဖူးမ်ိဳးေပါင္းကေတာ့ ၃၂ မ်ိဳးခန္႔ ရွိၿပီးေတာ့ သက္တမ္းအရ ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရက္ေပါင္း ၆၀ ကေန ၁၁၂ ရက္ထိ ရွိပါတယ္။ ေျပာင္းဖူးအရြယ္ကေတာ့ ႏွစ္လက္မကေန ကိုးလက္မထိ ရွိၿပီးေတာ့ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကပါတယ္။ ေျပာင္းဖူးမွာပါဝင္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ေတြကေတာ့ ေရဓာတ္ ၇၉.၄ ဂရမ္၊ ပ႐ိုတိန္း ၄.၃ ဂရမ္၊ အဆီ ၀.၅ ဂရမ္၊ သတၳဳ ၀.၇ ဂရမ္၊ ကာဗြန္ဟိုက္ဒ႐ိတ္ ၁၅. ၂ ဂရမ္နဲ႔ သံဓာတ္ ကယ္လိုရီ၊ ဗီတာမင္ စတဲ့ အဟာဓာတ္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ေျပာင္းဖူးမ်ားကိို ေရာင္းခ်ေနသူ တစ္ဦးကလည္း ေျပာင္းဖူးေစ်းကြက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အခုလို ေျပာျပပါတယ္။

“မိုးရာသီကေတာ့ ဒီေျပာင္းဖူးအေခ်ာကို ျပန္ေရာင္းတာ ၁၀၀ ေပါ့။ ေဖာက္သည္ကေတာ့ ၈၀ ကၽြန္ေတာ့္ဆီကို ေရာက္ပို႔ေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က တစ္ရာျပန္ေရာင္းတယ္။ ႏွစ္ဆယ္ျမတ္တယ္ေပါ့။ ျမတ္ေပမယ့္ လာပို႔တဲ့သူက် လက္ငင္းေပးရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္ေရာင္းတဲ့သူၾကေတာ့ အေၾကြးေပးရတာ ရွိတယ္။ အခုခ်ိန္ ေရာင္းအားကေတာ့ ပံုမွန္ပါပဲ။ အခုလထက္ ပထမ ေစာတဲ့လက ပိုေရာင္းေကာင္းတယ္။ ေနာက္ပိုင္းဆိုနည္းနည္း ေအးေတာ့မယ္။ သူက အခင္းျပတ္သြားဝယ္တာေတြ ရွိတယ္။ အခင္းျပတ္ၾကေတာ့ ဗူးႏႈန္းေပါ့ဗ်ာ။ ပန္ေျပာင္းတစ္ဗူးကို ၁၆၀၀၀ ေပးရတယ္။ တစ္ဗူးစိုက္ကို ေျပာင္းေကာင္းရင္ ေကာင္းသလို အထြက္ႏႈန္းနဲ႔ ဝယ္ရတာေပါ့။ ”

သီရီမဂၤလာေစ်းမွာ ရွိတဲ့ ေျပာင္းဖူးဒိုင္မ်ားကလည္း ေျပာင္းဖူးေစ်းကြက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အခုလို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

“အခုထြက္တာေတာ့ ေညာင္တုန္းကပါ။ မအူပင္တို႔က ထြက္တာပါ။ ေျပာင္းအမ်ိဳးစားကေတာ့ ေတာ္ဝင္ရွိတယ္။ ပန္ ၇၅ ရွိတယ္။ ၇၅ ေရႊရွိတယ္။ ေရွ႕လေလာက္ကေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ ေရာင္းရပါတယ္။ အခုကေတာ့ ေနနည္းနည္းျပင္းေတာ့ အေရာင္းနည္းနည္း ပါးသြားပါတယ္။ ထြက္တာကေတာ့ ၁၂ လပိုင္းေလာက္က ပိုၿပီးေတာ့ ထြက္ပါတယ္။ ညီမတို႔ နယ္ကိုလည္း ျဖန္႔ပါတယ္။ နယ္ဆို ဘိတ္တို႔လည္း ျဖန္႔တယ္။ ေမာ္လၿမိဳင္တို႔ ဖားအံတို႔ အဲလို ေနရာေတြလည္းပို႔ေပးပါတယ္။ အခုက အခက္ခဲရွိတာက ဒီမွာ လက္လီလက္ကား သိပ္ၿပီးေတာ့ အဝယ္မစြဲတာက တစ္ခု ေနာက္ၿပီးေတာ့ နယ္ဘက္က နည္းနည္းပူေတာ့ အဝယ္ရပ္သြားတာေပါ့။ အဲလိုေတာ့ နည္းနည္း ရွိပါတယ္”