ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္လာႏုိင္ရန္ ဂ်ပန္အာဏာပိုင္မ်ား နည္းလမ္း ရွာေဖြ

.

တိုက်ိဳ၊ ဧျပီ၊ ၂၆ ။             ။ သက္ၾကီးရြယ္အိုလူဦးေရအလွ်င္အျမန္ျမင့္တက္လာသည့္ ျပႆနာႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဂ်ပန္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ တုိင္းျပည္အတြင္းသို႔   ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္လာႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြလာခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမား ပိုမို၀င္ေရာက္ႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရာ၌ တိုင္းျပည္၏ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး မူ၀ါဒမ်ားကို မထိခုိက္ေစမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက အဓိကထားရွာေဖြလွ်က္ရွိသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး တူညီသည့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ရွိေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားမွာ အထူးတင္းက်ပ္ျပီးေျပာင္းလြယ္၊ ျပင္လြယ္မရွိသလို   ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကလည္း   ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားကို အလြယ္တကူ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈက်ဆင္းသြားမည္ကို စိုးရိမ္လွ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အလုပ္သမားေစ်းကြက္အတြင္း အလုပ္သမားရွားပါးလာျပီး လုပ္အားႏႈန္းက်ဆင္းလာမႈမ်ားေၾကာင့္ ၀န္ၾကီးရွင္ဇိုအာေဘး၏ မူ၀ါဒေရးရာအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္   ႏုိင္ငံေရးအရအျငင္းပြားစရာမ်ား ရွိလာႏုိင္သည္ ကိုသိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား ၀င္ေရာက္လာႏုိင္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြရန္စဥ္းစားလာရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏အာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳသည့္ အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ယခုအပတ္အတြင္းမွာပင္ တုိးခ်ဲ႕သြားဖြယ္ရွိေနျပီး ယခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ တိုင္းျပည္ အတြင္းရွိ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားအေရအတြက္ကို ၁ သန္းအထိေရာက္ရွိရန္ေမွ်ာ္မွန္းလွ်က္ရွိသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ပတ္သတ္၍ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲနည္းပါးခဲ့ျပီး ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ လူမ်ိဳးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အမ်ိဳးအစားစံုလင္မႈမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအတြက္ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားထက္ပိုျပီး ျခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လွ်က္ရွိသည္။

လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးမူ၀ါႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္အခ်က္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ပယ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုကာလမွစတင္ျပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္သမားရွားပါးမႈျပႆနာမွာ ပိုမိုဆိုးရြားလာခဲ့ကာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္ အလက္မ်ားအရ ယခုထက္ပိုမိုဆိုးရြားလာဖြယ္ရွိေနသည္။