ထား၀ယ္တြင္ ဘတ္ ၁၀ ဘီလ်ံကုန္က်မည့္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္ ထိုင္း UPA ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းတုိ႔ လက္မွတ္ေရးထိုး

.

ဘန္ေကာက္၊ ဧၿပီ၊ ၄ ။                ။ ထား၀ယ္တြင္ ဘတ္ ၁၀ ဘီလ်ံခန္႔ကုန္က်မည့္ ဓါတ္အားေပးစက္႐ုံ တစ္ခုတည္ေဆာက္သြားရန္ ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ United Power Of Asia Plc(UPA) ႏွင့္ ျမန္မာ့ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းတို႔ၾကားတြင္ စြမ္းအင္၀ယ္ယူမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ကို ယေန႔လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ယင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ၂၀၀ မီဂါ၀ပ္ဓါတ္အားေပးရံုတစ္ခုကို UPA ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ျပီး ဓါတ္အားေပး႐ုံမွ ဓါတ္အားစတင္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းက လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ျပန္လည္၀ယ္ယူသြားမည္ ျဖစ္သည္။

UPA ကုမၸဏီသည္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္႐ုံတည္ေဆာက္ခြင့္ရသည့္ ပထမဆံုးကုမၸဏီျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ စုစုေပါင္း လွ်ပ္စစ္လည္ပတ္သံုးစြဲမႈမွာ မီဂါ၀ပ္ ၅၀၀ ရွိမည္ျဖစ္သည္။

UPA ကုမၸဏီကတည္ေဆာက္မည့္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံုသည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစတင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏုိင္မည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိလွ်က္ရွိရာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အလွ်င္အျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေနသည့္ စီးပြားေရးက႑တစ္ခုျဖစ္လွ်က္ရွိသည္။

UPA ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအျပင္ လာအို၊အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တုိ႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္သြားရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိသည္။