“အစုိးရေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွာမရွိသင့္ဘူး။ ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ေအာက္မွာရွိသင့္တယ္”

.

( ဓာတ္ပံု- LIFT)

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးရန္ပုံေငြ- LIFT ၏ စီမံကိန္းအရာရွိဦးျမင့္ေက်ာ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိေလွ်ာ့ခ်ရန္ အမ်ားကလုိလားေနၾကသည္။ အလုပ္အကို္င္ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရရွိရန္က ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနသည္ဆုိသည္ေၾကာင့္ ယခင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လုပ္ေဆာင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႕ကလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကုိလည္းေတြ႕ရွိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေသးစားေငြေၾကးအဖြဲ႕မ်ား (ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ)က ထိုက႑အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားစြာလုိအပ္ေနသည္ဟုတစ္ဘက္တြင္ ေျပာဆုိေနၾကသည္။ ယခုေဖာ္ျပမည့္ အေမးအေျဖက႑တြင္ ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားသုိ႔ ေငြေခ်းေပးရန္ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေခ်းေပးေနေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးရန္ပုံေငြ-LIFT၏ စီမံကိန္းအရာရွိ ဦးျမင့္ေက်ာ္ကုိ မဇၩိမက အေသးစားေငြေၾကးက႑ႏွင့္ ပတ္သတ္သည္မ်ားကုိေမးျမန္းထားသည္။

ေမး - ကြ်န္ေတာ္ ဒီေန႔ ေဆြးေႏြးခ်င္တာကေတာ့ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးရန္ပုံေငြ LIFTရဲ႕ ဒီျမန္မာျပည္တြင္းမွာလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ အဲဒီထဲကမွ အေသးစားေငြေခ်းက႑မွာ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းတာအထိ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆိုတာကို အဓိကထားၿပီးေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်။

ေျဖ - ဟုတ္ကဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ အေနနဲ႔လည္းအားလံုးကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာျပပါမယ္ခင္ဗ်ာ။

ေမး - အရင္ဆံုးသိခ်င္တာက LIFTဆိုတာ ဘယ္လုိအဖြဲ႕စည္းမ်ိဳးလဲ။ သူရဲ႕ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ ျမန္မာျပည္မွာဘယ္လိုမ်ိဳးဆက္စပ္မႈေတြရွိၿပီးေတာ့ ဘာေတြ လုပ္ကိုင္ေနလဲဆိုတာကို အရင္ဆံုးသိခ်င္တယ္ခင္ဗ်။

ေျဖ- ဟုတ္ကဲ့ LIFTကေတာ့ ၂၀၁၀ ထဲကေပါ့ေနာ္။ အလွဴရွင္ ငါးႏိုင္ငံနဲ႔စတင္ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၀ ကတည္းက အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသေတြ မွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈနဲ႔ အဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေပါ့ေနာ္။ ဦးတည္ၿပီးေတာ့ အကူညီေတြ အေထာက္ပံ့ေတြ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ထည့္ဝင္တဲ့ အလႈရွင္ႏိုင္ငံေတြ တိုးလာပါတယ္။ အခုဆိုရင္ေတာ့ အလႈရွင္ စုစုေပါင္း ၁၃ ႏိုင္ငံနဲ႔ ေနာက္ Private Sector တစ္ခုေပါ့ေနာ္။ တိုးတက္လာပါတယ္။ စုစုေပါင္းအားျဖင့္ Fund ေတြက ကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၄၃၀ ေလာက္ ရရွိထားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ၂၀၁၀ ကတည္းက စခဲ့တာအခုဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၂၀၁၅ ႏွစ္လည္ပိုင္းေလာက္ထိဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လူဦးေရသံုးသန္းေက်ာ္ကိုကူညီေပးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။  ေနာက္အကူညီေပးတဲ့ အခါမွာလည္း ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ အဖြဲ႕စည္းေတြကတစ္ဆင့္ေပါ့ေနာ္။ ဒီသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းေတြ စီမံကိန္းေတြ အဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြ စီမံကိန္းေတြ အတြက္ ရံပံုေငြ ခ်ထားေပးတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ Live  ကေတာ့ ရံပံုေငြ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုစီမံခန္႔ခြဲတာကေတာ့ ကုလသမၼဂၢ အဖြဲ႕စည္း ျဖစ္တဲ့ UNOPSကေနၿပီးေတာ့ Fundေတြကို စီမံခန္႔ခြဲပါတယ္။

ေမး - ဆုိ္ပါစို႔ LIFTအေနနဲ႔ ဦးျမင့္ေက်ာ္က အေသးစားေငြေၾကးက႑ကို အဓိကကိုင္တြယ္သူ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ မိုလို႔ အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ကိုင္တာက လက္ရွိအခ်ိန္ထိမွာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ဘယ္ေဒသေတြ ၊ ေက်းရြာဘယ္ႏွစ္ရြာနဲ႔ လူဦးေရဘယ္ေလာက္ကို ေငြေၾကးဘယ္ေလာက္ထိေပးစြမ္းထားၿပီးၿပီလဲခင္ဗ်။

ေျဖ- ဟုတ္ကဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စုစုေပါင္းေတာ့ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ ခ်ထားေပးတာေတာ့ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၈၀ ေလာက္ခ်ထားၿပီးပါၿပီ။

ေမး - သန္းေပါင္း ၈၀ က သံုးၿပီးသြားၿပီလား။

ေျဖ - အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၈၀ ကိုခ်ထားေပးတာပါ။ အသံုးျပဳတာေတာ့ သူတို႔ သံုးမွာေပါ့ေနာ္။

ေမး - သန္း ၈၀ က အဖြဲ႔စည္းေတြဆီေရာက္သြားၿပီေပါ့ေနာ္။

ေျဖ - အဓိကအဖြဲ႕စည္းေတြကေတာ့ Microfinance NGO ေတြရွိတယ္။ Local microfinance အဖြဲ႕ေတြ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ Private Sectorနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Microfinance အဖြဲ႕စည္းေတြ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ စုစုေပါင္း Microfinance အဖြဲ႕ေပါင္း ၁၇ ဖြဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရန္ပံုေငြ ခ်ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းရြာေပါင္းကေတာ့ စုစုေပါင္း ၁၇ ဖြဲ႕ေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မိတ္ဘက္ ၁၇ ဖြဲ႔ကေတာ့ ေက်းရြာေပါင္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို ေရာက္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းတာနဲ႔ဆိုရင္ microfinance အဖြဲ႕ဝင္ေပါင္းက ၁.၇ မီလီယံေလာက္ ရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ၉သိန္းခြဲေလာက္ ေရာက္သြားၿပီ။

ေမး - အဲေတာ့ အဲဒီေနရာမွာတစ္ခုေမးခ်င္တာက NGO နဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြက တစ္ခုထက္မကရွိလာေတာ့ ဒီေနထိုင္သူေတြ အေနနဲ႔ ေခ်းေငြယူတဲ့ ေက်းလက္ေဒသကလူေတြနဲ႔ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေနဘူးလား။ ဆိုပါစုိ္႔ အေႂကြးသံသရာလည္ေနတယ္လို႔ မထင္ဘူးခင္ဗ်။

ေျဖ- ဟုတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ Microfinance အဖြဲ႕ေတြမွာ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ သူတို႔ကသူတို႔ရဲ႕ Financial Literacy သင္တန္းေလးေတြ တက္ရပါတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါမွာသူတို႔အခ်င္းခ်င္းလည္း…ဥပမာဆိုရင္ ပူးေပါင္းလုပ္တယ္။ ဥပမာဆိုရင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္ေပါ့..သူတုိ႔ကဘယ္အခ်ိန္မွာေပးတယ္။ ဥပမာစပါးကိုေပးတယ္ဆိုရင္ Microfinance အဖြဲ႕ေတြကစပါးအတြက္ ေခ်းေငြထုတ္မေပးေတာ့ဘူး။ ဥပမာသူတို႔ဆီက ၁၀ သိန္းေလာက္ ရတယ္ဆိုရင္ Microfinance က စပါးအတြက္ ထုတ္မေပးေတာ့ဘူး။ မေပးဘဲနဲ႔ စပါးၿပီးေတာ့ ေနာက္စိုက္မယ့္ သီးႏွံေပါ့။ အဲေတာ့ အခ်င္းခ်င္းညိႇႏႈိင္းၿပီးလုပ္ၿပီးေတာ့ ေရွာင္ရွားၾကပါတယ္။ အခုခ်ိန္ထိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရမ္းကိုဆိုးဝါးတဲ့ Caseေတြေပါ့ေနာ္။ အေႂကြးသံသရာထဲမွာ မဆပ္ႏိုင္လို႔ ထြက္ေျပးရတာမ်ိဳး မႀကံဳရေသးဘူးေပါ့။ မၾကားရေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲတာေတာ့ သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတနာၾကားမွာ အရမ္းအေရးႀကီးတယ္ေပါ့ေနာ္။ အေႂကြးသံသရာလည္တာေပါ့။ ထုတ္ေပးၿပီးသြားရင္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာတာလုပ္ဖို႔ ထုတ္ေပးၿပီးသြားရင္လည္း ဒီအတိုင္းမၿပီးေသးဘူး။ ဝက္ေမြးမယ္ဆိုရင္ တကယ္ဝက္ေမြးလားေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ Microfinance အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕နဲ႔ တစ္ဖြဲ႕ ကလည္း ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိပါတယ္။

ေမး - အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးရန္ပံုေငြ -LIFT ကေနၿပီးေတာ့ ၂၀၁၀ ကေန ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာေတြကို ထုတ္ျပန္လာတာကို ကၽြန္ေတာ္သိရတယ္ခင္ဗ်။ ဒီကာလေတြအတြင္းမွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာေတြကို ဒီအစိုးရအဖြဲ႕စည္းေတြကို တင္ျပတာမ်ိဳးရွိလားခင္ဗ်။ ဒီကေနသင္ခန္းစာေတြ ယူၿပီးေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးေက်းလက္ေဒသမွာရွိတဲ့ သူေတြကိုပိုၿပီးေတာ့ ဖြြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ ဆင္းရဲမႈေလ်ွာ့ခ်ေစဖို႔ အႀကံေပးတာမ်ိဳးေတြ ရွိလား။ အဲဒီအေပၚမွာအစိုးရရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈကဘာေတြလည္းဒီအေပၚမွာအားရစရာေကာင္းလား။ ဘယ္လိုအႀကံမ်ိဳးေတြ ေပးခ်င္လဲခင္ဗ်။

ေျဖ - ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း Rural development forum ဆိုၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ပထမတစ္ႏွစ္ေလာက္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပဲဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္တယ္။   ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစီရင္ခံစာေတြလည္း အစိုးရဌာနကိုအဂၤလိပ္လိုလဲထုတ္တယ္။ ျမန္မာလိုလဲထုတ္တယ္။ သူတုိ႔ဆီေပးပို႔တဲ့ အခါမွာဒီေနာက္ပိုင္းမွာအစိုးရရဲ႕ ပါဝင္မႈကတက္လာတယ္ေပါ့။ ေနာက္ပိုင္း forum အစိုးရကပဲဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ လုပ္တယ္။ သူတို႔ ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာလုပ္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ LIFTမွာရွိတဲ့ Lesson Learningေတြေပါ့ေနာ္။ ဒါေတြကိုေလ့လာခဲ့ရတယ္။ ဘယ္အလုပ္ေတြက ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ဌာနကအလုပ္ မျဖစ္ဘူးဆိုတာေတြကို ခ်ၿပၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ အစိုးရဌာနေတြကလည္း ပါၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းေတြဆို ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဘက္ေတြ ရွိတယ္။ အဲတာမ်ိဳးပဲတစ္ျခားအဖြဲ႕၀င္မဟုတ္ဘဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့မိတ္ဘက္ေတြရွိတယ္၊ အဲဒီအခါမွာအစုိးရအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ႏိုင္တဲ့အခြင့္လမ္းေတြကိုသူတို႔ ေတြ႕လာရတယ္ေပါ့။ ေနာက္ပိုင္းမွာဆိုသူတို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀တဲ့အပိုင္းမွာ တိုးတက္လာတယ္။

ေမး - ဟုတ္က့ဲခင္ဗ်။ ဒါကေတာ့ အစိုးရရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေပါ့။ အားရစရာေကာင္းလား။ ဘယ္လို ျမင္ရလဲ။

ေျဖ- အစိုးရရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက အရင္ကထက္စာရင္ေတာ့ အားရပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ဝင္လုပ္ေနတဲ့ က႑တစ္ခုရွိတယ္ေလ။ Financial sector ရဲ႕ Road Map ဆိုရင္ သူ႔ကုိခ်ဆြဲတဲ့ အခါ ပထမပိုင္းမွာဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရကသူတို႔ ဌာနကလႊတ္တဲ့ ဒီအစည္းေဝးဆိုရင္ ဒီအရာရွိတစ္ေယာက္.. ေနာက္ထပ္ အစည္းေဝးဆိုရင္  ေနာက္ထပ္အရာရွိလႊတ္တဲ့အခါမွာ အသစ္အသစ္ေတြ ျဖစ္ေနေတာ့ အသစ္ကျပန္ျပန္စရတယ္။

ေမး - ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိျဖစ္ေနရတယ္လို႔ထင္လဲခင္ဗ်။

ေျဖ - ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္.. သူတို႔မွာဒါမ်ဳိးကဦးစားေပးမဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။

ေမး - ဒါဆိုရင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာပုဂၢလိကနဲ႔ အစိုးရအခန္းက႑မွာ အားနည္းေနေသးတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြက ဆက္ရွိေနေသးတာေပါ့။ အထူးအာ႐ံုမစိုက္ႏိုင္တာေတြ႕ရတယ္ေပါ့။

ေျဖ - သူတို႔ အလုပ္မ်ားတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကလူလႊတ္တဲ့ေနရာမွာ…

ေမး - ေနာက္ဆံုးဦးျမင့္ေက်ာ္အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးေပးေစခ်င္တာက ပိုၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး လူတိုင္းပါဝင္ႏိုင္တဲ့ လက္လွမ္းမီတဲ့ ေငြေၾကးက႑ျဖစ္လာဖို႔ဆုိရင္ အဓိကဘာေတြကိုလုပ္သင့္တယ္။ ဘယ္အရာကအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္နဲ႔ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္ေလးနိဂံုးခ်ဳပ္ခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်။

ေျဖ - ဟုတ္ကဲ့ အဓိကကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေပါ့။ အစိုးရရဲ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဲဒီႏွစ္ခုကအေရးႀကီးပါတယ္။ အစုိးရမွာလဲသူ႔ရဲ႕အရင္အဖြဲ႕အစည္းေဟာင္းေတြ ရွိတယ္ေလ။ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းေတြရွိတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာဘဏ္တစ္ခုဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ ဗဟုိဘဏ္လက္ေအာက္ကေနပဲ သြားသင့္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ ဘဏ္ကအျခားအစိုးရဌာနေအာက္ က သြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဘဏ္ကဘဏ္လုပ္ငန္းမလုပ္ႏိုင္ဘူေပါ့ေနာ္။ အဲဒါမ်ိဳးက႑ေတြကို ေျပာင္းလဲလိုက္ဖို႔လိုတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လည္းေျပာင္းလဲဖို႔ သေဘာတူေနပါၿပီ။ အစိုးရမွာသေဘာတူထားတာရွိတယ္။ စသာမစေသးတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါဆိုရင္ အစိုးရကဝင္လာမယ္ ေနာက္ၿပီးေတာ့ Microfinance ဆိုတာက အစိုးရကေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့ခ်ဖို႔ဆိုတာ အဲဒီရည္ရြယ္ခ်က္ပါတာေပါ့။

အစိုးရရဲ႕ တစ္ခ်ိဳ႕က႑ေတြမွာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ကုန္က်စရိတ္ တစ္ခုတည္းကိုမၾကည့္ပဲနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ သေဘာဆိုရင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္လမ္းရရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးလိုက္ဖို႔ အတြက္ အစိုးရကေလ်ာ့ခ်လုိက္တဲ့ က႑ေတြရွိမယ္ဆိုရင္ အဲအတြက္ရလာမယ့္ Return ေတြဟာအမ်ားႀကီးပဲေပါ့ေနာ္။ ကုန္ၾကစရိတ္က တစ္ျခားက႑ေတြမွာ ေလ်ာ့သြားမယ္ေပါ့ေနာ္။ ကိုယ့္ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းၾကည့္ၿပီး ငါ့ဝန္ႀကီးဌာနတိုးတက္ဖို႔ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အစိုးရေနၿပီးေတာ့ က႑ေပါင္းစံုမွာဒီက႑ေတာ့ ရံႈးခ်င္႐ံႈးူလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီက႑ရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ေတြက အရမ္းကိုေလ်ာ့က်သြားမယ္။ ဝင္ေငြေကာင္းလာတယ္။ က်န္းမာေရးေကာင္းလာတယ္ဆိုရင္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ေတြ မရွိေတာ့ဘူးဆုိရင္ ႏိုင္ငံျခားကေဆးဝါးေတြတင္ပုိ႔ရတာက်သြားမယ္။