ကေလးငါးဦးတြင္ တစ္ဦးႏႈန္း ေက်ာင္းမေနရဘဲ အလုပ္လုပ္ေနရ

.

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၇ ၾကား ကေလးငယ္မ်ားက ေက်ာင္းေနရမည့္အစား အလုပ္လုပ္ေနရေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္သန္းေခါင္စာရင္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအပိုင္းတစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ေနေရးထုိင္ေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းအစီရင္ခံအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ၾကား ကေလးငယ္ ၁ ဒသမ ၇ သန္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“လက္ရွိမွာ ဆယ္ႏွစ္က ဆယ့္ခုနစ္ႏွစ္ ကေလး ငါးဦးမွာ တစ္ဦးႏႈန္း ပညာသင္ၾကားႏိုင္ျခင္း မရွိျဖစ္ေနတယ္။”ဟု ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ UNFPA ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ Janet E.Jackson က ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသအမ်ားအျပားမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ဒဏ္ခံေနရေၾကာင္း၊ ေနအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသည့္ သဘာဝေဘးမ်ား၊ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနသည့္ ျပည္သူမွာ တစ္သန္းေက်ာ္ထက္မနည္းရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ထုတ္ျပန္သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ သန္းေခါင္စာရင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းက ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရသည္ ၅၁ ဒသမ ၄ သန္းရွိသည္။

အလုပ္အကိုင္အခ်က္အလက္အားျဖင့္ ေယာက္က်ားမိန္းမ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈၾကား ကြာဟခ်က္ရွိသည္။ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္ၾကား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တစ္ဝက္နီးပါးက အလုပ္အကိုင္ ရရွိလုပ္ကိုင္ၿပီး ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အမ်ိဳးသားမ်ားက ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။

ျမန္မာလူဦးေရ၏ ၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။