ျမန္မာအမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ ဂရိသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္သူ ၃၀၀ ေက်ာ္အား တူရကီတြင္ တားဆီးထား

.

ဂရိႏိုင္ငံ လီစဘိုကၽြန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားဆုံးပါဝင္ေသာ တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္သူမ်ား ေလွသေဘၤာ ငါးစင္းအား တူရကီကမ္းေျခေစာင့္တပ္က တားဆီး ထားေၾကာင္း ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အဆိုပါ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္ ေလွမ်ားက လီစဘိုကၽြန္းသို႔ ဦးတည္စဥ္ အစ္မားျပည္နယ္ ဒီကီလီျမိဳ႕အနီး ကမ္းလြန္ မိုင္ေလးမုိင္ခန္႔တြင္ တူရကီကမ္းေျခေစာင့္သေဘၤာတစ္စင္းက ေတြ႔ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုေရႊ႕ေျပာင္းေလွမ်ားကို ကမ္းေျခေစာင့္သေဘၤာက ရပ္တန္႔ခိုင္းကာ ကမ္းေျခသို႔ ေခၚေဆာင္လာျပီးေနာက္ ရဲလက္အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းေလွမ်ားတြင္ ပါရွိသူအမ်ားစုမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ဂရိကၽြန္းမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားအားလုံးကို ျပန္လည္ပို႔ရန္ မတ္ ၂၀ ရက္က ဥေရာပ-တူရကီ သေဘာတူညီမႈရရွိေနာက္ပိုင္း တူရကီမွတစ္ဆင့္ ဂရိသို႔ ဝင္ေရာက္သူ ေရႊ႕ေျပာင္းသူဦးေရသည္ အေရအတြက္ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။

ထုိသေဘာတူညီခ်က္မရရွိခင္က ေန႔စဥ္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ အေရအတြက္မ်ားစြာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မတ္ ၂၂ ရက္က ၆၆၂ ဦး ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ၆၀၀ ဦးႏွင့္ မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ၂၆၀ ဦး က်ဆင္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။