အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ က်င္းပေရးတို႔ကိုေဆာင္ရြက္သြားမည္

.

ဓာတ္ပံု- ဖနိဒါ

ခ်င္းမုုိင္၊ မတ္ ၂၅ ။             ။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ က်င္းပေရးတို႔ကိုေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ မူၾကမ္း(NCA)လက္မွတ္ ေရးထုုိးထားေသာ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႔အစည္း ၈ ဖြဲ႔က ေျပာဆုုိလုုိက္သည္။

ထုုိင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၂၄ ရက္က စတင္က်င္းပေနေသာ ဒုုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၏ ေရွ႕လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုုိင္ငံေရး   ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ က်င္းပေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ တက္လာမည့္ အစိုုးရ သစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥမ်ား ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ညီလာခံကေနၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ေဆြးေႏြးမဲ့အေၾကာင္း အရာကုုိ ဦးေဆာင္မဲ့ လုုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဖြဲ႔ရမွာဘဲ။ ဒါေပမဲ့ လုုပ္ငန္းေကာ္မတီ မဖြဲ႔ႏုုိင္ေပမဲ့လည္း ဒါက သေဘာတူညီထားတဲ့ မူေဘာင္မွာ ပါၿပီး သားျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒါကုုိ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုုိင္ဖိုု႔အတြက္ အစုုိးရကလည္း ညြန္ၾကားထားၿပီးသားျဖစ္တယ္”ဟုု ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုုး(KNU) မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ပဒိုုကြယ္ထူးဝင္းက ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသည္ တုုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အလုုိက္ အားလံုုးပါဝင္ေရး မူကုုိ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး တုုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ေအာက္ေျခ လူထုုလူ တန္းစားမ်ားအား စီးပြားေရး၊ ႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ စသည့္ကိစၥမ်ားေပၚ အျမင္သေဘာထားမ်ား ရယူ၍ ၄င္းတိုု႔ လုုိလားသည့္ ဆႏၵအရ တုုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျပန္လည္ စုုစည္းမႈ ရယူကာ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ တင္ျပကာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က သတင္းေထာက္မ်ားကုုိ ေျပာၾကားသည္။

တက္လာမည့္ အစုုိးရသစ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ေပၚလစီ တိတိက်က် မသိရေသးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုုိ ျပန္လည္ သံုုးသပ္ျခင္း၊ ႏုုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္တြင္ ပါဝင္မည့္ အစုုအဖြဲ႔၊ အခ်ဳိးအစားမ်ားကုုိ ျပန္လည္ လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

“အစုုိးရသစ္က ဒီလုုိလုုပ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔သေဘာတူညီမႈ ရွိထားတာက ဒီႏုုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုု ေဆြးေႏြးမႈ အစုုအဖြဲ႔ အကုုန္လံုုးရဲ႕ သေဘာတူညီမႈကုုိ လက္ခံရမယ္။ ဒုုတိယအခ်က္က အန္စီေအကုုိ အေျခခံရမယ္။ ဒီဂြင္အတြင္းမွာဘဲ လုုပ္ရမယ္၊ ဒါကိုု ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ လုုပ္သြားမွာေပါ့”ဟုု ပဒုုိကြယ္ထူးဝင္းက ေျပာသည္။

ထိုု႔ျပင္ ႏုုိင္ငံေရး မူေဘာင္အရ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကုုိ က်င္းပရန္အတြက္ ညီလာခံ တစ္ခုုႏွင့္ တစ္ခုုၾကားတြင္ ၄ လအၾကာတြင္ က်င္းပရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုုတိယအႀကိမ္   ျပည္ေထာင္စုု ညီလာခံကုုိ က်င္းပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပထမေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ အရံသေဘာပတိအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ေသာ ပအုုိဝ့္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNLO) ဥကၠဌ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက သတင္းေထာက္မ်ားကုုိ ေျပာသည္။

“သုုိ႔ေသာ္ လက္ရွိ ျဖစ္ေနတဲ့ အာဏာလြဲေျပာင္းေရး အေျခအေနအရ အခ်ိန္ကာလတခုုက ၾကာေကာင္းၾကာသြားႏုုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သိပ္အၾကာႀကီး ထားလုုိ႔ မရဘူး။ ဒုုတိယ အႀကိမ္ ညီလာခံကုုိ က်ေနာ္တိုု႔ က်င္းပရမွာျဖစ္တယ္။ မက်င္းပမီစပ္ၾကားမွာ  ျပည္ေထာင္စုု အစုုိးရနဲ႔ လက္မွတ္မထုုိးရတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တ္ိုု႔ ညီေနာင္ေတြၾကားမွာ အန္စီေအ အေပၚမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္လာဖိုု႔အတြက္ အားလံုုးက ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟုု သူက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုု ညီလာခံ က်င္းပမည္ ဆုုိပါက သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားေသာ ႏုုိင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ားအေပၚ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲႏိုုင္သည္ဟုု သေဘာတူညီခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာ ရလာမည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႔အခ်ဳပ္ (NLD)အေနျဖင့္ ႏုုိင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ားအေပၚ ဆက္လက္ ညွိႏႈိင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

ထုုိထိ္ပ္သီးေခါင္းေဆာင္ အစည္းအေဝး က်င္းပၿပီးေနာက္ NCA လက္မွတ္မထုုိးေသးသည့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုု ေဆြးေႏြးႏုုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာဆုုိသည္။

ပထမေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ (EAO CT) အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ(EAO JMC)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ပူးတြဲေကာ္မတီ(EAO UPDJC)တုုိ႔မွ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ တက္လာမည့္ အစုုိးရႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟုု သိရသည္။

ထုုိင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕ရွိ Khum Phucome ဟုုိတယ္တြင္ ျပဳလုုပ္ေနေသာ NCA လက္မွတ္ေရးထုုိးထားေသာ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႔အစည္း ၈ ဖြဲ႔မွ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ေလ့လာသူမ်ား အပါအဝင္ ၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ပထမေန႔ သဘာပတိမ်ားအျဖစ္ RCSS ဥကၠဌ ဒုုဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြပ္ဆစ္၊ PNLO ဥကၠဌ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းႏွင့္ ALP မွ ဒုုဥကၠဌ ဦးခုုိင္စုုိးႏုုိင္ေအာင္တုုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။