ေရြးေကာက္ခံ သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သမၼတႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တို႔ကလည္း ဂုဏ္ျပဳ

.

ရန္ကုန္၊ မတ္၊ ၁၈ ။              ။ ေရြးေကာက္ခံျမန္မာသမၼတ သစ္ဦးထင္ေက်ာ္ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သမၼတ အက္ဘ္ဒူလ္ဟာမစ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ခ္ဟာဆီနာ တုိ႔က ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ စကားေျပာၾကား လုိက္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံရံုး က ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သမၼတ အက္ဘ္ဒူလ္ဟာမစ္က ဦးထင္ေက်ာ္ကို ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးသည္ မိမိတို႔ႏွစ္ႏိုင္ငံအတြက္ သာမကေတာင္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာေဒသတြင္းဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ပါ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံလက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔ေဒသကို ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျပီး မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ား ကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္လိ့မ္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားထားသည္။

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ခ္ဟာဆီနာကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္စည္ပင္ဖြံ႔ျဖိဳးလာျခင္းႏွင့္အတူ ကာလၾကာရွည္ေစာင့္ဆိုင္း ခဲ့ရေသာ အားလံုးပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေပၚထြန္းလာျပီး ဒီမုိကေရစီ၏အသီးအပြင့္မ်ားကို လူတိုင္းညီတူညီမွ်ခံစားႏုိင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ တူညီေသာ ပထ၀ီ၀င္အေနအထားႏွင့္ သမိုင္းေနာက္ခံျဖစ္ရပ္မ်ားအရ ထူျခားသည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အတူတကြေဖာ္ေဆာင္ျပီး ျပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း မေဖာ္ေဆာင္ျဖစ္ခဲ့သည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမၼတသစ္၏ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္အတူ ႏွစ္ႏုိ္င္ငံအၾကား အျပန္အလွန္နားလည္ယံုၾကည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္ျပီး မိမိတို႔ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ စစ္မွန္သည့္ အရည္အေသြးမ်ားေပၚထြန္းလာေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ၊ ေရွးခရီးတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ရိုးသားမႈ၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏စစ္မွန္သည္ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ရွိတ္ခ္ဟာဆီနာ က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီအႏုိင္ရစဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေစာလ်င္စြာဂုဏ္ျပဳ စကားေျပာၾကခဲ့သူမ်ားထဲတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ခ္ဟာဆီနာလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။