ေငြစာရင္းကြာျခားခ်က္ အနည္းဆုံးနိုင္ငံအျဖစ္ ျမန္မာနိုင္ငံစံခ်ိန္ခ်ိဳး

.

ရန္ကုန္၊ မတ္၁၈ ။           ။  တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေပးသြင္းေသာ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ အစိုးရမွ လက္ခံရရွိသည္မ်ားကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးေသာ အစီရင္ခံစာ(Myanmar EITI ၂၀၁၅)တြင္ ေငြစာရင္းကြာျခားခ်က္မွာ စုစုေပါင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၆၂သန္းျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရသိရသည္။

ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ဆုိလွ်င္ ၀.၀၁ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေသာေၾကာင့္ ေငြစာရင္းကြာဟမႈ အနည္းဆုံးနို္င္ငံအျဖစ္ စံခ်ိန္ခ်ိဳးခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔မနက္ကက်င္းပေသာ အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီး၊ ျမန္မာEITI သုံးပြင့္ဆိုင္ ညြန္႔ေပါင္းဥကၠဌ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သိမ္းကအဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အခြန္အခစာရင္းမ်ားကို ရယူရာတြင္ အစိုးရမွာအဓိကအရင္းျမစ္ျဖစ္ၿပီးဝန္ၾကီးဌာနမ်ားမွ အခြန္အခမ်ားလက္ခံရာတြင္ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ခြဲျခားလက္ခံျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ကုမၸဏီတစ္ခုလုံး၏ ဝင္ေငြအေပၚတြင္ ေကာက္ယူထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတၳဳတြင္းဝန္ၾကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းထိန္၏ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အစီရင္ခံစာျပဳစုရာတြင္ ပါဝင္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္မဟာမိတ္အဖြဲ႔မွ ေဒၚမိုးမိုးထြန္းက “ကၽြန္မတို႔ကေတာ့ အေသခ်ာမသိဘူး၊ သြားစစ္ေဆးတဲ့ထဲမွာလည္း မပါေတာ့ေလ။ သူတို႔တိုက္ျပီးေတာ့လည္း လုပ္တာျဖစ္ခ်င္ျဖစ္လိမ့္မယ္ဆိုတာေတာ့ အေသခ်ာ ေတာ့ေျပာလို႔မရပါဘူး။ အဓိက အားနည္းခ်က္ကေတာ့ အခြန္ေငြေတြအားလုံးသည္ လုပ္ငန္းတစ္ခုစီအလိုက္ဝင္တာ မဟုတ္ပဲနဲ႔ လုံးေပါင္းေငြအျဖစ္ဝင္တာျဖစ္တယ္၊ ဆိုေတာ့ ဒါကိုဘယ္လိုျပန္ခြဲလဲဆိုတာ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာသည္ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း၊ အျခားေသာသတၳဳမ်ားဆိုသည့္ လုပ္ငန္းသုံးခုကို အဓိကထားၿပီး တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

EITI ဆိုသည္မွာ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမွရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစေရးအတြက္ စစ္ေဆးတိုင္းတာေသာ နိုင္ငံတကာစံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆိုပါ အဖြဲ႔တြင္ပါဝင္နိုင္ရန္ ၂၀၁၂ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္လာၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ပထမဆုံး အစီရင္ခံစာတင္ခဲ့သည္။

“EITIလႈပ္ရွားမႈမွာ ပါဝင္တဲ့အတြက္ နိုင္ငံတကာကသတ္မွတ္တဲ့ လာဘ္စားမႈညႊန္းတန္းမွာ အဆင့္ကသုံးေလးဆင့္ ေလာက္တက္သြားတယ္၊ တင္းျပည့္အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သြားရင္ ဒီထက္အမ်ားၾကီး တက္သြားမယ့္ အေနအထားမွာရွိတယ္။ ဆိုေတာ့နိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုဝင္လာနိုင္ ပါတယ္။” ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းကေျပာသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ အစိုးရမွ ရရွိေသာ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေပးေဆာင္သည္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးရၿပီး ထုတ္ျပန္နိုင္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရ၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ သူမ်ားစုေပါင္းပါဝင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔မွ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။