အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ဂ်ိဳကိုဝီက တင္ေျမွာက္ခံ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အား ဂုဏ္ျပဳစကားဆို

.

အင္ဒုိနီးရွားသမၼတ ဂ်ိဳကိုဝီဒုိဒိုက ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ခံ သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္အား ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားလိုက္သည္။

"အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရကို ကိုယ္စားျပဳလ်က္ ျမန္မာသမၼတသစ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံရသည့္ ဦးထင္ေက်ာ္အတြက္ ဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း"ဂ်ိဳကိုဝီက ေျပာၾကားသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အေနျဖင့္ လက္တြဲပူးေပါင္းေရးကို အရွိန္ျမွင့္သြားႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးက႑တို႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္ေရးတို႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ဂ်ိဳကိုဝီက ေျပာသည္။

ထိုျပင္ ဂုဏ္ျပဳအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဂ်ိဳကိုဝီက တြစ္တာေပၚတြင္လည္း "ေရြးေကာက္ခံ သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္အား ဂုဏ္ျပဳၾကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ က႑နယ္ပယ္စုံတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ျမွင့္တင္သြားလိုေၾကာင္း"လည္း ေရးသားခဲ့သည္။

အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမၼတသစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မႈသည္ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ထြက္ေပၚလာသည့္ အေရးၾကီးသည့္ သတင္းစကားတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေရးအျပင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ခုိင္မာေရးအတြက္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဆက္လက္ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့သြားမည္ဟုလည္း အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရက ကတိကဝတ္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။