ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး အရပ္သား သမၼတအား ဘန္ကီမြန္း ႀကိဳဆို

.

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အရပ္သားသမၼတအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ပထမဆုံး ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရေသာ ဦးထင္ေက်ာ္အား ၾကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳသည္။

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းအေနျဖင့္ "ရာထူးစြန္႔ရေတာ့မည့္ လက္ရွိအစုိးရ စတင္ခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရွ႕တိုးတက္လွမ္းႏိုင္မည့္ လကၡဏာရပ္အျဖစ္ ၾကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား တည္ၿငိမ္စြာ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္း သြားႏိုင္မည္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈႏွင့္ တည္ျငိမ္ေရး ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဖာ္ေဆာင္သြားၾကရန္ သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ အဓိကပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို တုိက္တြန္းေၾကာင္း" ၎၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက ေျပာခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ရည္သန္ကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ျခင္းငွာ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့သြားမည္ဟု ဘန္ကီမြန္းက ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳခဲ့သည္။