ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး သံုးသပ္ခ်က္အေပၚ ျမန္မာအစိုးရတံု႔ျပန္ပံုအလြန္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာေကာင္းဟု ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ထုတ္ျပန္

.

မတ္၊ ၁၇ ။           ။ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဒုတိယေျမာက္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန သံုးသပ္ခ်က္ကို မၾကာမီ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရေတာ့မည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏တံု႔ျပန္ပံုမွာ အလြန္ပင္စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေၾကာင္း ႏို္င္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (FIDH) ႏွင့္ ၎၏ အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ALTERSEAN -Burma တုိ႔က ယေန႔ ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

'' လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္ေတြကို လိုက္လံလုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳဘဲ ျငင္းပယ္ခဲ့တဲ့ ရာထူးက ထြက္ခြာေတာ့မယ့္ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ အလြန္စိတ္ပ်က္စရာပါပဲ '' ဟု FIDH ၏ ဥကၠဌ ကာရင္မ္လာဟစ္ဂ်ီ က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ကုလသမဂၢ၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာပံုမွန္သံုးသပ္ခ်က္ (UPR) တြင္ ညႊန္ၾကားထားသည္မ်ားကို အေျပာသာရွိၿပီး အမွန္တကယ္လုိက္နာခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ထိုအတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေခ်ဖ်က္ကာ ထိေရာက္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျပရန္လိုအပ္လိမ့္မည္ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ UPR ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ၊ ၆ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အျခားႏုိင္ငံမ်ားက အႀကံျပဳေထာက္ျပ ခဲ့သည့္ ၂၈၁ ခ်က္ အနက္မွ ၁၆၆ ခ်က္ကိုသာလက္ခံေၾကာင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၀ ရက္ေန႔ကထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ျမန္မာအစိုးရက ေဖာ္ျပထားသည္။

တုိင္းျပည္အတြင္း လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ဘာသာေရးကို အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမရွိေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရကျငင္းဆိုခဲ့ကာ မူစလင္အပါအ၀င္ လူနည္းစုမ်ားအေပၚတြင္ အမုန္းပြားေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို တားဆီးရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ မ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာအစိုးရက အမ်ိဳးဘာသာကာကြယ္ေရးဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ဖ်က္သိမ္းရန္ အၾကံျပဳေထာက္ျပမႈ ၁၀ ခုကုိလည္း လက္မခံဘဲျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

မူစလင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ရည္ရြယ္အၾကံျပဳေထာက္ျပခ်က္ ၂၇ ခ်က္ကိုလည္း ျမန္မာအစိုးရက ျငင္းပယ္ခဲ့ကာ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးတိုက္တြန္းထားသည့္ အၾကံျပဳခ်က္ ၁၆ ခ်က္ကိုလည္း ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒ ကိုျပင္ဆင္ရန္တုိက္တြန္းထားသည့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ျငင္းပယ္ခဲ့ကာ ထိုဥပေဒျဖင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသမ်ား၊ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆက္လက္ဖမ္းဆီးအေရးယူေနေၾကာင္းလည္း FIDH ၏ ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာအစိုးရကလက္ခံခဲ့ေသာ အႀကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္အမ်ားစုမွာ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုအၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္ ၅ ခ်က္ကိုလည္း လက္ခံခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရသည္။