အရည္အခ်င္းရွိ ျမန္မာလူငယ္မ်ား ပ်ိဳးေထာင္ေပးမည့္ အဖြဲ႔အစည္းၾကီးတစ္ရပ္ ဂ်ပန္အစုိးရ ထူေထာင္

.

ျမန္မာ့လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ကူညီမည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ကို ဂ်ပန္အစိုးရက ေသာၾကာေန႔တြင္ စတင္ထူေထာင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုအဖြဲ႔အစည္းတြင္ မစ္ဆူဘီရွီ၊ ဟစ္တာခ်ီ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ား အပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၆၀ ခန္႔ပါ၀င္မည္ျဖစ္ျပီး တိုက်ိဳတကၠသိုလ္လည္း ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို လုပ္ငန္းစံု၊အဖြဲ႕အစည္းစံုပါ၀င္မည့္ ဂ်ပန္အစိုးရ၏အဖြဲ႕အစည္းၾကီးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူငယ္မ်ားကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ အလုပ္သင္၊ ပညာေတာ္သင္အျဖစ္ဖိတ္ေခၚသင္ၾကားေပးျပီး ထို႔ေနာက္ တြင္ ထိုလူငယ္မ်ား၏ အကူအညီႏွင့္ ဂ်ပန္စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ထြန္းသစ္စစီးပြားေရး ေစ်းကြက္ျဖစ္လာမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေစ်းကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းအဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ရွင္းလင္းမိတ္ဆက္ မည္ ျဖစ္ျပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္စိတ္၀င္စားသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚသြားမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးမွာ ဖြံ႕ျဖိဳးလာေနျပီး သန္း ၅၀ ေက်ာ္ေသာ ႏုိင္ငံသား မ်ား၏ ၀င္ေငြမွာလည္း တိုးတက္လာဖြယ္ရွိေနသျဖင့္ ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား စက္မႈက႑၊ ပညာေရးက႑၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ က႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ရွိသည္။