ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ဟြန္ဒါကားအားလံုးအတြက္ အစိမ္းေရာင္တံဆိပ္ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိ

.

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ဟြန္ဒါ ကားျပခန္း တစ္ခုကို ေတြ႔ျမင္ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - world.honda.com)

(ဘန္ေကာက္)။ ။ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္အားလံုးတြင္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ထုတ္လႊတ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ဆန္းသစ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ သုေတသနျပဳ ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ထိုင္းအေျခစိုက္ ဟြန္ဒါကား ကုမၸဏီ (Honda Automobile)မွာ ထိုင္းစက္မႈလုပ္ငန္း စံအင္စတီက်ဳ (Thai Industrial Standards Institute)ႏွင့္ ထိုင္းသဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အင္စတီက်ဳ (Thailand Environment Institute) တို႔က ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ေသာ အစိမ္းေရာင္တံဆိပ္ ေထာက္ခံလႊာကို လက္ခံရယူခဲ့သည္။

ဟြန္ဒါ၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေၾကြးေၾကာ္သံျဖစ္သည့္ ‘ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ျပာေသာေကာင္း ကင္ (Blue Skies for Our Children)’’ဆိုသည့္အတိုင္း မၾကာေသးမီက သဘာ၀ေဂဟႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားႏွင့္ ‘အစိမ္းေရာင္စက္ရုံ (Green Factory)’တြင္ ၿခိဳးၿခံထိေရာက္ေသာ စြမ္းအင္စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ခင္းက်င္းျပသႏိုင္ရန္အတြက္ စက္ရံုအလည္အပတ္ခရီးစဥ္တစ္ခုကိုလည္း လက္ခံက်င္းပေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ ဟြန္ဒါ ကားမိုဒယ္ ၁၂ မ်ိဳးစလံုးမွာ အထက္ပါအင္စတီက်ဳမ်ား၏ အစိမ္းေရာင္တံဆိပ္ အသိအမွတ္ျပဳလႊာမ်ား ရရွိထားသည္။ ယင္းအသိအမွတ္ျပဳလႊာမ်ားရရွိဖို႔အတြက္ ကားထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၊ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ စြန္႔ထုတ္ပစၥည္း (မီးခိုး)မ်ားတြင္ သဘာပတ္၀န္းက်င္ စံစည္းမ်ဥ္းေတြကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ အသုးျပဳသည့္ သဘာ၀ရင္းျမစ္းမ်ားကိုလည္း ၿခိဳးၿခံထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲရန္လည္း လိုအပ္သည္။    

လက္ရွိတြင္ ဟြန္ဒါမွာ  အစိမ္းေရာင္တံဆိပ္ေထာက္ခံလႊာရရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ထိုင္းအေျခစိုက္ ကားထုတ္လုပ္သူျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္း၏မိုဒယ္မ်ားကို အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အေရေရာ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အရပါ ISOလက္မွတ္မ်ား အသီးသီးရရွိထားသည့္ ရိုဂ်နာစက္မႈဇုန္က စက္ရုံတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္း စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Tags: