မေလးရွားတြင္ အုိဗာစေတးျဖစ္ေနသူမ်ား တရားဝင္ လုပ္သားအျဖစ္ ေလ်ာက္ႏုိင္ၿပီ

.

(ဓာတ္ပံု-အီးပီေအ)

မေလးရွားတြင္ တရားဝင္သြားေရာက္ရာမွ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အုိဗာစေတးျဖစ္သြားသူမ်ားကို တရားဝင္အလုပ္သမားျပန္ျဖစ္ရန္ မေလးအစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီဟု ဘီဘီစီ သတင္းတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအစီအစဥ္မွာ အလုပ္သမား ႏွစ္မ်ဳိး ႏွစ္စားခြဲထားၿပီး မေလးလုပ္ငန္းရွင္က ဆင့္ေခၚမႈေၾကာင့္ အလုပ္လာလုပ္ၿပီး ထိုလုပ္ငန္းခြင္မွ အျခားလုပ္ငန္းခြင္ကို ေျပာင္းေရႊ႕သြားရာမွ တရားမဝင္   ျဖစ္သြားသူေတြကို ယခုအစီအစဥ္က ခြင့္ျပဳေပးမည္ဟု သိရသည္။ အျခားတစ္နည္းကေတာ့ လက္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ၆လအတြင္း အုိဗာစေတး ျဖစ္သြားသူမ်ားကိုလည္း ယခုအစီအစဥ္က အက်ံဳးဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုအစီအစဥ္တြင္ တရားဝင္လုပ္သားအျဖစ္ ျပန္လည္ေလ်ာက္ထားသူသည္ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ဖူးသည့္ အမည္ပ်က္စာရင္းဝင္ မဟုတ္သူ၊ မေလးရွား ဥပေဒကို   ေလးစားလုိက္နာသူ  ျဖစ္ရမည္ဟု သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ အိမ္ေဖာ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္မူ ယခုအစီအစဥ္က အက်ံဳးမဝင္ေပ။

မေလးရွားရွိ အုိဗာစေတးမ်ားကို တရားဝင္ ျပန္ျဖစ္ေရး အစီအစဥ္အတြက္ ဒဏ္ေၾကး၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္ဖုိး၊ ေဆးစစ္ခမ်ား အပါအဝင္ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ တရားဝင္ သတ္မွတ္ေငြ မေလးေငြ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ က်သင့္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပင္ပတြင္ ပြဲစားေၾကး ပါမည္ဆုိပါက မေလးေငြ ၆၀၀၀ခန္႔ ကုန္က်မည္ဟု ဘီဘီစီ သတင္းက ဆုိသည္။