ဂရိမဲစစ္တမ္းအရ ဂရိႏိုင္ငံသားအမ်ားစုက ေႂကြးရွင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္ လိုလားဟုဆို

.

႐ိုက္တာ (ေအသင္)။ ။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အလက္ဇစ္ ဇီပရပ္စ္က ေႂကြးၿမီျပႆနာအေပၚ ေရွာင္တခင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပမည္ဟု မေၾကညာမီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ မဲစစ္တမ္းႏွစ္ခုအရ ဂရိႏိုင္ငံသား အမ်ားစုက ႏိုင္ငံတကာေငြေခ်းသူမ်ားနဲ႔ ထုတ္ဆယ္ကယ္တင္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္ခံလိုက္ဖို႔ကို ပိုၿပီးစိတ္အားထက္သန္ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။

မဲစစ္တမ္းအဖြဲ႔အစည္း Alcoက တနဂၤေႏြေန႔ထုတ္ Proto Thema သတင္းစာတြင္ျပဳလုပ္သည့္ မဲစစ္တမ္းအရ တုန္႔ျပန္ေျဖၾကားသူ ၁၀၀၀ ၏ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက သေဘာတူညီခ်က္ရဖို႔ကို ပိုလိုလားၾကၿပီး ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကမူ ေၾကြးရွင္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ လမ္းခြဲဖို႔ကို ပိုၿပီးအလုိရွိၾကသည္ဟု ဆုိသည္။

သတ္မွတ္ရက္ ဇြန္၃၀တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႕ႀကီးကို ယူရို ၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ေစမည့္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ ေငြသား အေထာက္အပံ့အေပၚ ႏိုင္ငံတကာေႂကြးရွင္ေတြနဲ႔ သေဘာတူညီမႈရယူဖို႔ ပ်က္ကြက္သြားၿပီးေနာက္မွာ ဇီပရီက ဇူလိုင္ ၅ ရက္ေန႔မွာ ဇီပရီက ေရွာင္တခင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ေၾကြးရွင္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လက္ခံမလား၊ ပယ္ခ်မလားဆိုသည္ကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ေပးဖို႔ ဇီပရီက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ေနာက္ထပ္မဲစစ္တမ္း အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Kapa Research ကလည္း တုန္႔ျပန္ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ၄၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက သေဘာတူညီခ်က္ရဖို႔ လိုလားၾကၿပီး ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ ဆန္႔က်င္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္္။

ဒီမဲစစ္တမ္းကေတာ့ ဆႏၵခံယူပြဲမွာ ဒီနာက်င္ေစတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ကို မဲေပးဖို႔ အဆိုတင္လာခဲ့ရင္ ဘယ္လိုမဲေပးၾကမလဲလို႔ မဲဆႏၵရွင္ေပါင္း ၁၀၀၅ ေယာက္ကို ေမးျမန္းခဲ့တာပဲ ျဖစ္သည္။

က်န္ ၄၈ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကမူ ဂရိကို ယူရိုေငြေၾကးဇုန္ အျပင္ဘက္ကို ေရာက္ရွိသြားေစမည့္ အစိုးရ၏ ဘယ္လုပ္ရပ္ကိုမွ မေထာက္ခံဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။