ေႏွးေကြးေနသာ စီးပြားေရးကို တြန္းအားေပးလႈံ႕ေဆာ္ရန္ တ႐ုတ္ဗဟိုဘဏ္က အတိုးႏႈန္းမ်ား ျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်

.

႐ိုက္တာ (ေပက်င္း)။ ။ တ႐ုတ္ ဗဟိုဘဏ္က ေႏွးေကြးေနသည့္ စီးပြားေရးကို လႈပ္ရွားတက္ႂကြလာဖို႔အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလေနာက္ပုိင္းမွာ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ၎၏ စံေငြေခ်းအတိုးႏႈန္းကို ၄ ဒသမ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ၂၅မွတ္ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္လိုက္သည္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ဘဏ္ (PBOC)ကလည္း တစ္ႏွစ္တာ စံအပ္ေငြအတိုးႏႈန္းကို ၂ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ၂၅ မွတ္ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည္ဟု ၎၏ ဝဘ္ဆိုက္တြင္ ေျပာၾကားထားၿပီး၊ ျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်မႈ မ်ားမွာ တနဂၤေႏြေန႔ (ဇြန္၂၈)မွ စတင္အသက္ဝင္မည္ဟု ဆိုသည္။  

PBOC က ေမလ ၁၀ရက္ေန႔က အတိုးႏႈန္းမ်ားကို ေနာက္ဆံုေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ရာမွာ တစ္ႏွစ္တာ ေငြေခ်းအတိုးႏႈန္းကို ၅ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ၂၅မွတ္၊ တစ္ႏွစ္တာ အပ္ေငြအတိုးႏႈန္းကို ၂ဒသမ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ၂၅မွတ္ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့သည္။  

ရွယ္ယာေစ်း က်ရိပ္ျပေနၿပီး စက္႐ုံကုန္ထုတ္အား ပိုလွ်ံမႈႏွင့္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီမ်ားေၾကာင့္ တရုတ္၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွာ ယခုႏွစ္တြင္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္အထိ ေႏွးေကြးသြားမမည္ဟု ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။

စီးပြားေရးလႈံ႔ဆြမႈ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေပမယ့္လည္း ယင္းပမာဏမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပမာဏ ၇.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းသြားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပူေပါင္း ေပါက္ကြဲေနေသာေၾကာင့္ အတုိးႏႈန္းေတြ ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ဦးမည္ဟု ေမွ်ာင္လင့္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္အတြင္း တ႐ုတ္စေတာ့ ေစ်းကြက္မွာ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ထိုးဆင္းသြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အတိုးႏႈန္း ျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။