အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသံုး တယ္လီဖုန္းကြန္ယက္ ျဖန္႔က်က္ရန္အတြက္ အူရီဒူးျမန္မာကို ADB ႏွင့္ IFC ေငြေခ်း

.

ရန္ကုန္၊ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ။               ။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ လက္ရွိအေျခခံအေဆာက္အအံုကြန္ယက္ကို အေျခမခံသည့္ တတိယမ်ိဳးဆက္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသံုး မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းကြန္ယက္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းလံုး ျဖန္က်က္ႏိုင္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB)ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း(IFC)တို႔က ေဒၚလာ သန္း၃၀၀ ေခ်းေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔က ေဒၚလာ သန္း၁၅၀စီ ထုတ္ေခ်းေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အာရွိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရသိရသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တယ္လီဖုန္းခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈသည္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေနၿပီးႏြမ္းပါသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနျဖင့္ အေရးပါသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလက္လွမ္း အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေနေၾကာင္း၊ ယင္းေခ်းေငြျဖင့္ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း လံုးဝမရရွီေသးသည့္  ျမန္မာ့လူဦးေရး၏ ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ခ်ိတ္ဆက္ႏိုုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္ဝေစမွာျဖစ္ေၾကာင္း ADBဘဏ္၏ ပုဂၢလိက က႑လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Christopher Thieme က ဆိုသည္။

အထူးသျဖင့္ဝင္ေငြနည္းသူမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိုဘိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမိုလက္လွမ္းမိႏိုင္ေစရန္ ယခုကြန္ယက္ကို အေျခခံသံုးမည့္ ဘဏ္၊စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပရိုဂမ္မ်ားကို လည္း အူရီဒူးျမန္မာကေရးသားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမီသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ IFC အေနျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္အေထာက္အကူျပဳေနသည္ကို ယခုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း IFC မွဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Vikram Kumar ကေျပာသည္။