ဗီယက္နမ္က ၂၀၂၀ တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္းျမင့္တင္ရန္ ရည္မွန္း

.

ဟႏိြဳင္း၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ။          ။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ်စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးႏႈန္းသည္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ရွိရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး ႏိုင္ငံအား တိုးတက္သည့္ စက္မႈႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ညီလာခံက ဆုံးျဖတ္သည္။

ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ကိုးရက္ၾကာ အမ်ိဳးသားညီလာခံအၿပီးတြင္ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားသကဲ့သို႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရးကိုလည္း အာ႐ုံစိုက္ထားသည္။ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္လမ္းညြန္သည္ လာမည့္ငါးႏွစ္အတြက္ ပတီသစ္ႏွင့္ အစိုးရသစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အထူးအလုပ္တာ၀န္မ်ားလည္း ျဖစ္လာ မည္ျဖစ္သည္။

ညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ျပည္တြင္းတစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၁၉ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၂၀ တြင္ ၃၅၀၀ အထိ တက္လာရန္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ထိုျပင္ပါတီက ၿမိဳ႕ျပအလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းထားကို ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္သာရွိေနရန္ႏွင့္ လူဦးေရ၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို က်န္းမာေရးအာမခံလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေရးကိုလည္း အစီအစဥ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေနလူထု ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေနလူထု ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း သန္႔ရွင္းသည့္ ေသာက္သုံးေရ ရရွိေရးအတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်တ္ေလလြင့္မႈမ်ားႏွင့္ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီစနစ္မ်ားကို တိုက္ဖ်က္ေရးကိုလည္း ျမွင့္တင္သြားမည္ျဖစ္သလို ထိေရာက္သည့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကိုလည္း အသက္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။