ကန္ေဒၚလာ ၇.၆ ဘီလ်ံ လိမ္လည္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ ၂၁ ေယာက္ကို တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ား ဖမ္းဆီး

.

ေပက်င္း၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ - ၁ ။              ။ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူ ၉၀၀၀၀၀ ထံမွ ယြမ္ေငြ ၅၀ ဘီလ်ံ (ကန္ေဒၚလာ ၇.၆ ဘီလ်ံ )ကို လိမ္လည္ခဲ့သည္ဟု သံသယရွိရသည့္ အြန္လိုင္း ရံပံုေငြအစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနသူ ၂၁ ေယာက္ကို တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ၂၁ေယာက္မွာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာတြင္ ေပါင္ရွီအစီအစဥ္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ျပေနသည့္ ေငြေခ်းကုမၸဏီ အီရွဴေပါင္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနသူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

အီရွဴေပါင္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ေငြေခ်းလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ယူဆထားၾကသည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ကမ္းလွမ္းထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ား၏ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ အတုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

တရုတ္ရုပ္သံက အန္ဟြီျပည္နယ္တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ကုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းေဟာင္းႏွစ္ဦး၏ ၀န္ခံခ်က္မ်ားဟု ယူဆရသည္မ်ားကို ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့သည္။

အီရွဴေပါင္ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ အဖမ္းခံရသူမ်ားထဲတြင္ တစ္ေယာက္အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ Yucheng Group ကုမၸဏီ၏ ဥကၠဌ ဒင္းနင္းက စတင္ခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လူအမ်ားက ၄င္းတို႔၏ ဥစၥာဓနမ်ားကို အလ်င္အျမန္ တိုးပြားလိုလာၾကရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႀကီးထြားလာေနသည့္ လူလတ္တန္းစားမွာ အြန္လိုင္း ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ တိုး၍ စိတ္၀င္စားလာေနၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားမွာမူ ကန္ေဒၚလာ ၂.၅ ထရီလ်ံေက်ာ္ဖိုးရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည့္ ဓနဥစၥာ စီမံခန္႔ခြဲမႈနယ္ပယ္ကို ထိန္းေက်ာင္းရန္ ႐ုန္းကန္ေနၾကရသည္။

ေပါင္ရွီအစီအစဥ္မွာ ေရတိုရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚတြင္ ျမင့္မားေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ားကို ေပးေနေသာေၾကာင့္ လိမ္လည္ေသာ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ယူဆေနၾကသည္။