ပြင့္ထြန္းစအာရွသည္ ေၾကြးၿမီအဆင့္တြင္ ဖိအားေအာက္ က်ေရာက္ေနဟုဆို

.

ကြာလာလမ္ပူ၊ ဇြႏ္-၂၅ ။      ။ စံႏႈန္းအဆင့္သတ္မွတ္သည့္ေအဂ်င္စီ Fitch Ratings ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ မေလးရွားႏွင့္မြန္ဂို လီးယားတို႔ ေၾကြးအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ က်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ ပြင့္ထြန္းစ အာရွအစိုးရေၾကြးၿမီ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ တုိးတက္ျမင့္မားလာေနေသာ ဖိအားေအာက္မွာ က်ေရာက္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ဒီေအဂ်င္စီက ‘၂၀၁၅ အာရွပစိဖိတ္ အစိုးရေၾကြးၿမီသံုးသပ္ခ်က္’’ဟု အမည္ေပးထားေသာ ဇြန္၂၂ရက္ေန႔ အစီရင္ခံစာအရ ပြင့္ထြန္းစ အာရွ၁၀ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရေၾကြးၿမီမ်ားကို သံုးသပ္ရာမွာ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ် အေပါင္းလကၡဏာ အလားအလာမရွိဟု ဆိုသည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွစလို႔ ယခုအခ်ိန္အထိ ေၾကြးအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ A- အဆင့္မွာပင္ ၿမဲေနေသးတာေၾကာင့္ မေလးရွားကို ေအဂ်င္စီက အႏႈတ္လကၡဏာအလားအလာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။  

‘ေဒသတစ္လႊားက အစိုးရေၾကြးၿမီေတြဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ႏိုင္ငံျခားအေထာက္အပံ့နဲ႔ ပုဂၢလိကက႑ ခ်ိနဲ႔ေနမႈနဲ႔ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း မွာ အေမရိကန္ အတိုးႏႈန္းေတြ ျမင့္မားလာမယ့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကလာတဲ့ ဖိအားေတြကို ရင္ဆိုင္ရေတာ့မွာပါ’လို႔ ေအဂ်င္စီ ၏ ေ၀ဖန္သံုးသပ္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

ဇြန္လအေစာပိုင္းက ေအဂ်င္စီ၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အရာရွိေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုစည္းေ၀းအၿပီးမွာ Fitchရဲ႕ မေလးရွားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အစီရင္ခံစာကို ေစ်းကြက္က ရက္သတၱပတ္အေတာ္ၾကာတဲ့အထိ ေစာင့္ေမွ်ာ္လာေနခဲ့ၾကသည္။

အစီရင္ခံစာမွာ အစည္းအေ၀းက ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြ ပါမပါဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မေလးရွားရဲ႕ ေၾကြးအေျခအေနကို သံုးသပ္ေနတဲ့ ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္ Fitch ေ၀ဖန္သံုးသပ္သူ ဆာဂရီကာ ခ်န္ဒရာကေတာ့ ခ်က္ခ်င္း တုန္႔ျပန္ေျဖၾကားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။  ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက ေအဂ်င္စီ၏ မေလးရွားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္အရ စီးပြားေရးမွာ အေဆာက္အအံုပိုင္း အားနည္းေနသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

Tags: