ကမၻ႔ာဆန္ အမ်ားဆုံးတင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ထုိင္း ျပန္လည္ေရာက္ရွိ

.

ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းက ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈ တန္ခ်ိန္ ၁ဝ ဒသမ ၈ သန္းရွိခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ဆန္ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ရာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း တန္ခ်ိန္ ၁၁ သန္းအထိ တင္ပို႔ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ထိုင္းကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းက တင္ပုိ႔ခဲ့သည့္ ဆန္ပမာဏသည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ပမာဏထက္ ၆၃ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၄၂ ဘီလီယံမွ ၅ ဒသမ ၃၇ ဘီလီယံ သို႔ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရက႑တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ဆန္ပိုတင္ပို႔ ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခ်က္ခ်ဳိင္းဆာရီ ကူယာက ေျပာၾကားသည္။

အိႏိၵယ၊ ဂ်ပန္၊ ပါကစၥတန္၊ အီဂ်စ္၊ သီရိလကၤာႏွင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အထြက္ က်ဆင္းသြားေသာ ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ အတြင္း၌ ကမၻာ့ဆန္စပါးထြက္ရွိမႈသည္ တန္ခ်ိန္ ၄၇၅ သန္းသာ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ထုိင္းကူး သန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ကမၻာ့ဆန္ စားသံုးမႈပမာဏသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ တန္ခ်ိန္ ၄၈၃ သန္းရွိႏုိင္ၿပီး ထြက္ရွိမႈ စုစုေပါင္းထက္ တန္ခ်ိန္ ၇ ဒသမ ၇ သန္း ပိုလွ်ံေနေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာ့ဆန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က တန္ခ်ိန္ ၄၁ ဒသမ ၈၈ သန္း ရွိခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္အတြင္း အနည္းငယ္ျမင့္တက္ၿပီး တန္ခ်ိန္ ၄၁ ဒသမ ၉ သန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဝယ္ယူမႈသည္ တ႐ုတႏိုင္ငံက တန္ခ်ိန္ ေလးသန္း၊ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား က ၃ ဒသမ ၅ သန္း အီရန္ ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႔က ၁ ဒသမ ၇ သန္း အသီးသီးရွိႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။

ဆန္စပါးတင္ပို႔မႈ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႏွင့္ လက္ရွိဝယ္ယူေနသည့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၏ေစ်းကြက္ကို ဆက္ လက္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ ထုိင္းအစိုးရသည္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခ်က္ခ်ဳိင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းအစိုးရသည္ ဆန္စပါးဝယ္ယူဖြယ္ရွိသည့္ အာရွ၊ အာဖရိက၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္း၊ အီးယူႏွင့္ အေမရိက တို႔မွ ႏုိင္ငံမ်ားကိုလည္း မွ်တစြာ အာ႐ံုစိုက္၍ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ဆန္စပါးထြက္ရွိမႈသည္ ၂ဝ၁၄-၁၅ ခုႏွစ္ စိုက္ပ်ဳိးရာသီအတြင္း တန္ခ်ိန္ ၂၇ ဒသမ ၁ သန္း ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ ရာသီကထက္ ဝ ဒသမ ဝ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၃-၁၄ ခုႏွစ္ စိုက္ပ်ဳိးရာသီအတြင္း က ဆန္စပါးထြက္ရွိမႈ က်ဆင္းခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ ဆည္ေရေသာက္ စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးရသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေရျပတ္လပ္မည္စိုးသျဖင့္ လယ္သမားမ်ားကို အစိုးရက သတိေပးခဲ့ျခင္း၊ ဆန္စပါးေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားသည္ အျခားသီးႏွံ မ်ားကုိ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၃ ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ကမၻာ့ဆန္တင္ပုိ႔မႈ အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့သည့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံသည္ ယခု ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ရွစ္သန္းေက်ာ္သာ တင္ပုိ႔ထားႏိုင္ကာ ဒုတိယေနရာသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ လာခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ ဆန္တင္ပုိ႔မႈသည္ ပုံမွန္အေနအထားျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေနကာ ကမၻာ့အဆင့္ သုံးေနရာတြင္သာ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနျခင္း
ျဖစ္သည္။ တင္ပုိ႔မႈ ပမာဏအားျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၉ သန္း ေက်ာ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၇ သန္းေက်ာ္ တင္ပုိ႔ထားႏုိင္ကာ ယခု ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၇ သန္း တင္ပုိ႔ ထားႏုိင္ၿပီး ျဖစ္ေနသည္။

ကမၻာ့ဆန္တင္ပုိ႔မႈ အမ်ားဆုံး အဆင့္ ေလးေနရာတြင္သာ ဆက္တုိက္ ရပ္တည္ေနသည့္ ပါကစၥတန္ က လည္း ယခု ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ တင္ပုိ႔မႈေအာက္သို႔ က်ဆင္းလာလ်က္ ရွိသည္။ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ ၏ ဆန္တင္ပုိ႔မႈသည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၄ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္ တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ၃ ဒသမ ၈ သန္းေက်ာ္သာ တင္ပုိ႔ထားႏုိင္သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ ယခု ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၂ဝ၁၃ ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မ်ားထက္ တင္ပုိ႔မႈပမာဏ မ်ားျပား လာကာ တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္ တင္ပုိ႔ထားသည္။