၅၉ (စ) ႏွင့္ ၄၃၆ တို ့ကို အနည္းငယ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးမည္

.

 

ေနျပည္ေတာ္ (မဇၩိမ) ။ ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ သမၼတျဖစ္ခြင့္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးတြင္ အဓိက ေသာ့ခ်က္သဖြယ္ျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ တို ့ကို ျပင္သည္ ဆိုရုံမွ် ျပင္ဆင္ထားခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ အဆိုအား ယေန႔ (ဇြန္၁၀ရက္)တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို ့တင္သြင္းခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးရန္ လက္ခံလိုက္သည္။

“အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၈၉ ဦး၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၄၃ ဒသမ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးတင္ျပလာေသာ အဆို ႏွစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ၾကီးမ်ားရဲ့ ကိုယ္စား တင္သြင္းအပ္ပါတယ္” ဟု ၎အဆို တင္သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္အမတ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးသိန္းေဇာ္က ယေန ့ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက က ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမည္စာရင္း ေကာက္ခံရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း မရွိေသး သကဲ့သုိ႔ မည္သည့္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ကိုလည္း ေၾကျငာျခင္း မရွိေသးေပ။

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေကာ္မတီဝင္ ေရႊျပည္သာအမတ္ ဦးတင္ေမာင္ဦးကမူ "အေျခအေနအရ မနက္ျဖန္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရင္လည္း ေဆြးေႏြးျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္”ဟု ဇြန္ ၉ရက္က မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားထားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးရန္ လက္ခံလုိက္ၿပီျဖစ္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ႏွစ္ပိုင္းခြဲကာ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) တြင္ အက်ဳံးဝင္ေသာ အပိုင္းႏွင့္ ၄၃၆ (ခ) တြင္ အက်ဳံး၀င္ေသာ အပိုင္းဟူ၍ ခြဲျခားတင္သြင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားစိတ္၀င္စားေနသည့္ သမၼတ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္အား ေလွ်ာ့ေပါ့ ျပင္ဆင္ျခင္းကို ဥပေဒၾကမ္း ပထမပိုင္း၏ အစမွာပင္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ) တြင္ မူလျပဌာန္းထားသည့္ “စစ္ေရးအျမင္” အစား “ကာကြယ္ေရးအျမင္” ဟု အစားထိုးျခင္း၊ ၅၉(စ) တြင္ ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ားမွ “မိမိ၏ တရားဝင္ သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ ဇနီး၊ သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း” ဟူသည့္ စာသားမ်ားကို ျဖဳတ္ကာ ေျဖေလွ်ာ့လိုက္ျခင္း ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၂) အျဖစ္ အဆိုျပဳထားသည္။

ထို ့ေနာက္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ ငါးသန္းေသာ ျပည္သူတို ့က ျပင္ဆင္လိုသျဖင့္ လက္မွတ္ ထိုးထားၾကသည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) ႏွင့္ (ခ) တို ့ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မွ “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က……. ….”  ဟူသည့္ စာသားမ်ားေနရာတြင္ “ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသို ့တက္ေရာက္ခြင့္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ခုနစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ မေလ်ာ့ေသာ… …” ဟူ၍ အစားထိုးျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းျခင္းကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၅) အျဖစ္ အဆိုျပဳထားသည္။

ထို ့အျပင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒအသစ္၌ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၃) မွ ပုဒ္မ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၄ တို႔ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းလည္းပါ၀င္သည္။ ပုဒ္မ ၆၂ တြင္ “ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ မည္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွ် မျဖစ္ေစရ” ဟုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၆၃ တြင္ “လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္မွလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းျဖစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအျဖစ္မွလည္းေကာင္း သမၼတ၊ ဒုတိယ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ေန ့မွစ၍ ႏုတ္ထြက္ၿပီး သို ့မဟုတ္ အၿငိမ္းစားယူၿပီးျဖစ္သည္ ဟု မွတ္ယူရမည္” ဟုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၆၄ တြင္ “ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၏ အဖြဲ ့၀င္ျဖစ္လွ်င္ မိမိတို႔ ရာထူးသက္တမ္းအတြင္း ယင္းပါတီအဖြဲ ့အစည္း၏ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ” ဟုလည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္တို ့ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအစပိုင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအၾကား အျပင္းအထန္ အျငင္းပြားကာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးက ၀င္ဆုံးျဖတ္ေပးအျပီး ထိုခုံ႐ုံးအဖြဲ ့တစ္ဖြဲ႕လုံးကိုပါ အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ ့စည္းခဲ့ရသည္အထိ ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္ခဲ့ေသာ “လႊတ္ေတာ္မ်ားက ဖြဲ ့စည္းသည့္ ေကာမတီမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ ့အစည္း၀င္ ဟုတ္ မဟုတ္” ျပႆနာကိုလည္း ယခု ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတြင္ “ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ ့အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္” ဟု ျဖည့္စြက္ ျပဌာန္း အဆိုျပဳထားသည္။

သမၼတက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား ခန္ ့အပ္ရာျခင္းဆိုင္ရာ ယခင္ ျပ႒ာန္းခ်က္ပုဒ္မ ၂၃၂ တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္သူမ်ားကိုလည္း ခန္ ့အပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခု ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွသာ ခန္ ့အပ္ရာ ကန္႔သတ္ျပ႒ာန္းထားသည္။

ထို ့အျပင္ မူလ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၁ အရ တိုင္းေဒသႀကီး၊ သို ့မဟုတ္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအား သမၼတက ေရြးခ်ယ္ခန္ ့ထားခြင့္ကို ယခု ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတြင္ ပယ္ဖ်က္လိုက္ျပီး “ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ဆႏၵမဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရမည္” ဟု ျပင္ဆင္အဆိုျပဳခဲ့သည္။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္သူအား ခန္ ့အပ္ခြင့္ရွိခဲ့သည္။ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ တာ၀န္မွလြဲၿပီး က်န္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွသာ ေရြးခ်ယ္ခန္ ့အပ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ တာ၀န္ေပးအပ္ရန္ တပ္ခ်ဳပ္ထံမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တပ္မေတာ္သား အမည္စာရင္း ေတာင္းခံရာတြင္လည္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွသာ ေတာင္းခံရမည္ဟု ျပင္ဆင္အဆိုျပဳထားသည္။

အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၌ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား ခန္ ့အပ္ရာတြင္ ယခင္ရွိခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္သာမက ဒုတိယျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ႏွစ္ဦးကိုပါ ထပ္ျဖည့္ခန္႔ထားမႈလည္း ပါ၀င္လာသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကို သမၼတကသာ ခန္ ့ထားခြင့္ ရွိခဲ့ၿပီး ယခု ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ သမၼတ၊ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တို ့က ဒုတိယ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးစီ ေရြးခ်ယ္ကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို ့တင္သြင္းၿပီး ထို ဒုခ်ဳပ္ သုံးဦးတို ့မွ တစ္ဦးကို ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အရည္အခ်င္း ရွိမရွိ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္၏ ဒုတိယ အႀကီးအမွဴးမ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ ့က စိစစ္ကာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဆႏၵမဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံး ဖြဲ ့စည္းျခင္းကိစၥ၊ ၂၀၀၈ ဥပေဒပါ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို ့၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမို အသက္၀င္လာေစေရး အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ သႀကၤန္မတိုင္မီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အေရးႀကီးအဆိုပါ ဇယား ၁၊ ၂၊ ၃ ႏွင့္ ၅ ဆိုင္ရာ ဗဟိုအစိုးရ၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ ျပင္ဆင္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။