ေရနံအခြန္ က်ဆင္းလာေသာ္လည္း ဗီယက္နမ္ အခြန္ဝင္ေငြ တိုးတက္ျမင့္မားလာ

.

ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕ေတာ္ အခြန္ဌာနတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု-Viet Nam News

ဟႏြိဳင္း၊ ဇြန္ ၁၀ ။       ။ အေထြေထြ အခြန္ဌာန၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေရနံမွ စည္းၾကပ္ရရွိသည့္ အခြန္ေငြတြင္ က်ဆင္းမႈ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏ အခြန္ဝင္ေငြမွာ ယခုႏွစ္၏ ပထမ ၅ လတြင္ ဆက္လက္ ႀကီးထြားေနခဲ့သည္။

ယင္းကာလ အပိုင္းအျခားအတြင္း ျပည္တြင္း အခြန္ေကာက္ယူမႈ ပမာဏမွာ စုစုေပါင္း ဗီယက္နမ္ေဒါင္ ၂၈၃ ဒသမ ၂ ထရီလီယံ (ကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဘီလီယံ)အထိ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထား ေသာေၾကာင့္ ယမန္ႏွစ္ အလားတူ ကာလကထက္ ၁၆ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္လာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေရနံမွ စည္းၾကပ္ရရွိသည့္ အခြန္မွာမူ ယမန္ႏွစ္ အလားတူ ကာလထက္ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး ဗီယက္နမ္ေဒါင္ ၃၀ ဒသမ ၃ ထရီလီယံ(ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၉ ဘီလီယံ)သာ ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လံုး လ်ာထားခ်က္၏ ၃၂ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ျပည့္မီခဲ႔သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ပထမ ၅ လအတြင္း အျခားပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ားမွ စည္းၾကပ္ ရရွိခဲ႔သည့္ အခြန္မွာ ႏွစ္စဥ္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္ေဒါင္ ၆၆ ထရီလီယံ (ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၀၃ ဘီလီယံ)အထိ ေရာက္ရွိလာ ခဲ့သည္။

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးမွာ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္လာခဲ့ေသာ္လည္း အခြန္စည္း ၾကပ္မႈကို ထိခုိက္ေစႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏွစ္စဥ္လ်ာထားခ်က္ ျပည့္မီေရး အခြန္စည္းၾကပ္မႈကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ မေဝးလွသည့့္ အနာဂတ္တြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အမွီလုိက္မည္ဟု ဆိုသည္။     အခြန္ဝင္ေငြ တိုးတက္လာေစရန္ တစ္သီးပုဂၢလႏွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားကို အခြန္ေရွာင္မႈမွ တားဆီးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

အေထြေထြ အခြန္ဌာနက အခြန္ဝင္ေငြ ပိုမိုတိုးတက္ ေကာက္ခံရရွိေရး အခြန္ေဆာင္ မေဆာင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။