၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္၊ တစ္လေက်ာ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ က်ပ္သန္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ရွိ

.

ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)။ ။ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္၊ တစ္လေက်ာ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၁၂၂၈ ဒသမ ၇၉၃ ရွိသည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေမလ ၁ ရက္ေန႔အထိ ကုန္သြယ္မႈစာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၅- ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေမ ၁ ရက္အထိ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ ယခင္ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္၊ ကာလတူထက္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ က်ပ္သန္း ၄၁၆ ဒသမ ၀၁ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ သြင္းကုန္ပမာဏ က်ပ္ ၂၃၄ သန္း ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး ပုိ႔ကုန္ပမာဏမွာ က်ပ္ ၁၈၁ သန္းလည္း ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အႀကံေပး ေဒါက္တာ ေမာင္ေအာင္က "ဒီႏွစ္အတြက္ ကုန္သြယ္မႈ လ်ာထားတာေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာ ေရထြက္ကုန္နဲ႔ သစ္ေတာထြက္ကုန္က ပုိ႔ကုန္က်ဆင္းသြားလုိ႔ ဒီႏွစ္မွာ ျပန္လည္ တိုးျမင့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ ။ ဒါဆိုရင္ ပုိ႔ကုန္က႑မွာ ပိုၿပီးအားေကာင္းလာမွာပါ" ဟု ေျပာသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသြင္းကုန္ပမာဏ က်ပ္ ၉၀၃ သန္း ရွိခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ သြင္းကုန္ပမာဏသည္ က်ပ္ ၄၀၆ သန္း အထိရွိကာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ က်ပ္ ၁၁၆ သန္းေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္း သြင္းကုန္ပမာဏသည္ က်ပ္ ၂၉၆ ဒသမ ၉၆၄ သန္း ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ က်ပ္ ၁၂၆ သန္း ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပပို႔ကုန္ ပမာဏ က်ပ္ ၃၂၅ သန္း ရွိခဲ့ၿပီး လယ္ယာထြက္ပို႔ကုန္ ပမာဏသည္ ယခင္ႏွစ္ထက္ က်ပ္ ၈၅ သန္း
ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ သတၱဳတြင္းထြက္ပမာဏသည္ ယခင္ႏွစ္ထက္ က်ပ္  ၂၂ သန္း ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေရထြက္ကုန္၊ တိရစာၦန္ထြက္ကုန္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္ပုိ႔မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ စုစုေပါင္းသည္ က်ပ္ ၂၈၁၃၆ သန္း ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏက်ပ္ ၃၁၇၂ သန္း ပိုမို တိုးတက္ခဲ့သည္။