ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ က်င္းပမည္

.

ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)။ ။ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (Asia Development Bank) က ကမကထျပဳကာ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ေရး က႑ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပ ေပးသြားမည္ဟု အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ဧၿပီ ၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း က႑ဆိုင္ရာ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕လာေစရန္ အကူအညီ ေပးသြားမည္ဟု အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ျမန္မာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရး ပိုမို အားေကာင္းေစရန္ အေကာက္ခြန္ဌာနႏွင့္ ပုဂၢလိက လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈသည္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါသည့္အခ်က္ တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

ကုန္သြယ္ေရး က႑ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တရားဝင္ ကုန္သြယ္မႈ အဆင္ေျပေစရန္ ေခတ္မီနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ (WTO) ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပျခင္း၊ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာခ်က္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔၏ အေကာက္ခြန္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုး ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း သေဘာတူညီခ်က္သည္ အေကာက္ခြန္ဌာႏွင့္ ပုဂၢလိက အခန္းက႑အၾကား အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို သိရွိ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။